Amžininkų liudijimai

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kun. Zigmui Neciunskui-Elytei

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kunigui Zigmui Neciunskui-Elytei, žinomam partizanų ryšininkui, Sibiro misionieriui, artimam Adolfo Ramanausko Vanago bendradarbiui suteikusiam jam ir Santuokos sakramentą Nedzingės bažnyčioje. Laiškas parašytas 1955 metais rugsėjo 18 dieną, tuo metu vyskupas Teofilius kalėjo Potmos invalidų namuose, o kunigas Zigmas Neciunskas už pagalbą partizanams taip pat buvo įkalintas Rusijos lageriuose. Garbė Jėzui …

Vyskupo Teofiliaus Matulionio laiškas legendiniam kun. Zigmui Neciunskui-Elytei DAUGIAU »

Kada nors jis pagarsės kaip šventasis

Vysk. Teofilius Matulionis išvydo dienos šviesą 1873 m. Kudoriškyje, Lietuvoje. Buvo kilęs iš lietuvių ūkininkų. Pažįstu jį nuo 1898 m. Jis buvo vyresnis mano kolega dvasinėje Petrapilio seminarijoje. Vyskupas Antanas Urbšas, Liepojos (Latvijoje) ordinaras (latviškai savo pavardę rašė Urbšs), šiuos atsiminimus parašė gyvendamas Vokietijoje ir atsiuntė 1948 m. rugpjūčio mėnesį. Lydlaiškyje 1948.VIII.18 pažymėjo, kad tai kartu …

Kada nors jis pagarsės kaip šventasis DAUGIAU »

Palaimintojo mecenatas

Pačiame pasiruošimo beatifikacijai įkarštyje nepaprastai svarbios ir įdomios medžiagos apie pal. Teofiliaus gyvenimą pateikė tolima palaimintojo giminaitė – Leonilė Norkienė. Dalijamės ja su skaitytojais. I. Giminystės ryšiai Leonilė Norkienė, gyv. Vilniuje apie pal. Teofilių Matulionį yra girdėjusi iš savo mamos Vitalijos Strazdaitės (vėliau – Jasėnienė), iš mamos seserų Emilijos Strazdaitės, Janinos Strazdaitės (vėliau – Varnagirienė) …

Palaimintojo mecenatas DAUGIAU »

Likus 55 metams iki beatifikacijos

Teofiliaus Matulionio beatifikacijos šventė, vyksianti birželio 25 d., vis labiau artėja link mūsų. Matosi kruopščių pasiruošimo darbų rezultatai, renkasi piligrimų grupės, šventinė nuotaika apima širdis. Prieš 55 metus, 1962 m., birželio 25 diena buvo pirmadienis ir tada pačiam šios šventės kaltininkui arkivyskupui Teofiliui net į galvą negalėjo ateiti, kad po pusės amžiaus Vilniuje, dalyvaujant svečiams iš …

Likus 55 metams iki beatifikacijos DAUGIAU »

Paprastas ir nuoširdus dėdė

Vos pranešus, kad Dievo tarnas arkivyskupas Teofilius Matulionis šiemet bus skelbiamas palaimintuoju, jausdami, jog per mažai apie jį žinome ar ir visai nieko nežinome, suskubome susipažinti su jo gyvenimu, mintimis, darbais. Įdomu ir tai, koks arkivyskupas Matulionis buvo privačiame gyvenime. Apie tai klausiame jo sūnėną – architektą dr. Teofilių Baltazarą Mindaugą MATULIONĮ. Ypač daug ko …

Paprastas ir nuoširdus dėdė DAUGIAU »

Apie dėdę vyskupą – trys artimiausi T. Matulionio šeimos palikuonys

Vaidotas Žukas Birželio 25 d. pirmą kartą Lietuvos istorijoje įvyks beatifikacijos iškilmės – Vatikano delegatas, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Andželas Amatas (Angelo Amato) Vilniuje palaimintuoju paskelbs iš Alantos kilusį vyskupą kankinį Teofilių Matulionį. Ši su sovietine sistema jokių kompromisų nedariusi asmenybė buvo kalinama, tremiama, alinama, bet Dievo ir artimų žmonių dėka išliko iki senatvės …

Apie dėdę vyskupą – trys artimiausi T. Matulionio šeimos palikuonys DAUGIAU »

Arkivyskupą Teofilių Matulionį prisimenant

Šių me­tų bir­že­lio 25 die­ną ar­ki­vys­ku­pas Teo­fi­lius Ma­tu­lio­nis (1873–1962) bea­ti­fi­kuo­ja­mas pa­lai­min­tuo­ju. Su­dė­tin­gas, dra­ma­tiš­kas vys­kupo gy­ve­ni­mas, jo ga­ny­to­jiš­ka veik­la itin do­mi­na Lie­tu­vos žmo­nes, jį pa­ži­nu­sie­ji at­sklei­džia ir ma­žiau ži­no­mų jo gy­ve­ni­mo ir veik­los de­ta­lių. Ma­no tė­vas Ja­ros­la­vas su T. Ma­tu­lio­niu bu­vo pa­žįs­ta­mas iš prieš­ka­rio Pe­ter­bur­go lai­kų. Tė­vas stu­di­ja­vo Pe­ter­bur­go uni­ver­si­te­te, bu­vo lie­tu­vių stu­den­tų drau­gi­jos pir­mi­nin­ku, kai …

Arkivyskupą Teofilių Matulionį prisimenant DAUGIAU »

Teofilius Matulionis tarp benediktinių, 1936 m.

Amžininkų liudijimai apie T. Matulionį: sesuo Agnietė OSB

Tęsiame amžininkų liudijimų seriją, kurioje atsiskleidžia įvairūs būsimo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio gyvenimo ir asmenybės aspektai. Sesuo Agnietė (Čyžaitė), OSB, buvusi Kauno benediktinių vie­nuolyno vyresnioji tuo metu, kai vysk. T. Matulionis gyveno jų vienuolyne. Šiuos atsiminimus ji rašė Belgijoje apie 1947-1950 metus. Ji pateikia čia būdingą epizodą iš vyskupo T. Matulionio gyvenimo. Pirmą kartą Jo Ekscelenciją …

Amžininkų liudijimai apie T. Matulionį: sesuo Agnietė OSB DAUGIAU »

Teofilius Matulionis Mordovijos invalidų namuose

Didvyriškasis vyskupas

Solovkai… Kas apie juos negirdėjo? Juk tai pirmoji pasaulio koncentracinė priverčiamųjų darbų stovykla, visų panašių stovyklų prototipas, stovyklų, atsiradusių pirmiausia sovietinėje Rusijoje, o vėliau ir nacionalsocialistinėje Vokietijoje. Šių atsiminimų autorius yra Vincas Dainys Mogilevo vyskupijos kunigas, lietuvis, ilgametis sovietų kalinys, kurį laiką kalėjęs drauge su vyskupu Teofilium Matulioniu. Savo atsiminimus rašė jis 1948 m., gyvendamas V. Vokietijoje, Scheinfeldo išvietintų …

Didvyriškasis vyskupas DAUGIAU »

Scroll to Top