ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO BIOGRAFIJA

Teofilius Matulionis gimė 1873 m. birželio 22 d. Kudoriškio kaime, Alantos valsčiuje (dabar – Anykščių r.), pasiturinčių ūkininkų Jurgio ir Onos Juočepytės šeimoje. Mirus motinai, našlaičiais liko trys vaikai, tarp jų ir būsimasis arkivyskupas. Likęs našliu Jurgis Matulionis vedė Oną Savickaitę su kuria susilaukė septynių vaikų. Su visa gausia šeimyna Teofilius visuomet palaikė artimus, nuoširdžius santykius. Namuose pramoko skaityti lenkiškai ir lietuviškai. Vėliau mokėsi privačiai, o nuo 1887 m. – Daugpilio realinėje gimnazijoje. Baigęs penkias klases 1891 m., aštuoniolikmetis jaunuolis įstojo į Petrapilio kunigų seminariją. Kunigu įšventintas 1900 m. kovo 4 d., nes, suabejojęs pašaukimu, iš seminarijos buvo išstojęs ir vėl priimtas po trejų metų.

Svarbiausios gyvenimo datos

Gimė Kudoriškio vienkiemyje, Alantos valsčiuje (parapijoje)

Mokėsi Daugpilio realinėje gimnazijoje

Mokėsi Mogiliavo arkivyskupijos kunigų seminarijoje Peterburge

Garso įrašai

Retas arkivyskupo Teofilio Matulionio balso įrašas, kurį 1957 metais rugpjūčio 22 dieną specialioje transliacijoje į užsienį pagarsino sovietinis Vilniaus radijas
Teofiliaus Matulionio laiškas tikintiesiems, 1956 m. gruodžio 25 d.

Mintys

Pasitikėkime Jėzaus Širdies gailestingumu, Dievo Motinos Marijos globa, šv. Juozapo ir šv. Kazimiero užtarimu. (Bendraraštis vyskupijos kunigams, 1944 m. liepos 3 d.)

***

Bažnyčia pripažįsta, kad nors žmogaus tikėjimas yra Dievo malonės dovana, tačiau iš žmogaus pusės reikalinga geros valios, pasiruošimo, auklėjimo ir ištvermės. (Vyskupo Teofiliaus Matulionio Memorandumas Lietuvos TSR Komisarų Tarybai, 1945 m. birželis)

Scroll to Top