Susipažinkime – esu Teofilius

Ar tai tikrai paskutinės Teofiliaus Matulionio gyventos vietos – Šeduvos – namelio palėpėje netikėtai rasta autobiografija? Viskas atrodo taip autentiška ir tikra, tarsi jis pats kalbėtų…

Tokia mintis kyla skaitant šią knygą. Nenuslepiami Palaimintojo pašaukimo kelio akligatviai, jo nesėkmės ėmusis bažnyčių rekonstrukcijų ir statybų, nuoskaudos, jog nepavyko organizuoti misijų Rusijoje…

„Iki tol įsivaizdavau, kad kankinystė yra kažkur toli“, – tik tiek išsitaria protagonistas, pirmą sykį tiesiogiai susidūręs su bolševikų elgesiu.

Visos gyvenimo kliūtys, kurias patyrė Teofilius, apmąstomos kaip dvasinės pamokos, o viena kita svarbesnė situacija taikliai apibūdinama į jo lūpas įdėtomis Šventojo Rašto mintimis.

Paulius Subačius

Knygos

„Ištvermingas tikėjimo liudytojas arkivyskupas Teofilius Matulionis“
„Ištvermingas tikėjimo liudytojas arkivyskupas Teofilius Matulionis“ (PDF)
 
Leidimo metai: 2017 m.
Parengė Arūnas Streikus ir mons. Algirdas Jurevičius
 
Pratarmė: Tarp daugelio tvirtų XX a. tikėjimo liudytojų „ypatingai ryškia šviesa spindi mūsų arkivyskupas Teofilius Matulionis“, – tokius maldos žodžius dažnai kartojo Kaišiadorių vyskupijos tikintieji, melsdami malonės turėti Dievo tarną arkivysk. Matulionį Bažnyčios palaimintųjų bei šventųjų gretose. Pagaliau šis Dievo tautos troškimas išsipildė ir Bažnyčia pripažino arkivysk. Teofiliaus kankinystę bei skelbia jį Palaimintuoju.
ISBN 978-9986-592-85-3
„Arkivyskupas Teofilius Matulionis“
„Arkivyskupas Teofilius Matulionis“ (PDF)
 
Leidimo metai: 2008 m.
Autorius: Prel. Stanislovas Kiškis
 
Anotacija: Ši knyga – tai a.a. Popiežiaus garbės prelato St. Kiškio ilgus metus kruopščiai rinkti ir 1974 m. surašyti atsiminimai apie arkivyskupą Teofilių Matulionį – buvusį Kaišiadorių vyskupijos vyskupą tremtinį, daugelį metų kalėjusį įvairiuose Sibiro lageriuose ir apaštalavusį Rusijoje. Šių atsiminimų pagrindu Lietuvių katalikų Akademija 1981 m. Romoje išleido Prano Gaidos knygą „Nemarusis mirtingasis arkivyskupas Teofilius Matulionis“
 
ISBN 978-9986-420-74-3
„Atlikę Pareigą. Vyskupai KGB (NKGB, MGB) kalėjimuose“
„Atlikę Pareigą. Vyskupai KGB (NKGB, MGB) kalėjimuose“
 
Leidimo metai: 1997
Autorius: Vidas Spengla
 
Vido Spenglos slapyvardžiu pasirašęs autorius Algimantas Žilinskas pristato keturių iškilių dvasininkų – vysk. Vincento Borisevičiaus, vysk. Prano Ramanausko, arkivysk. Teofiliaus Matulionio ir arkivysk. Mečislovo Reinio bylas. Naudojamasi ne Bažnyčios šaltiniais ar tikinčiųjų atsiminimais (kuriuose būtų savaime suprantamas išankstinis palankumas dvasininkams), o tardymų protokolais, skundikų raportais, kankintojų – sovietų represinių struktūrų surinkta dokumentacija.
 
ISBN 9986-04-070-1
„Septynių skausmų kelias per kryžių į žvaigždes“

„Septynių skausmų kelias per kryžių į žvaigždes“

Leidimo metai: 2010
Parengė: Kaišiadorių vyskupijos kurija

Ši knygelė – iliustruotas maldynėlis, padedantis pažinti arkivysk. Teofiliaus Matulionio gyvenimą gretinant jį su septyniais Švč. Mergelės Marijos skausmais. Knygelėje panaudotos nuotraukos iš Guronių šv. Juozapo koplyčios sienų tapybos (Guronių k., Žaslių sen., Kaišiadorių r.).

Leidykla „Savastis“

 

ISBN 978-9986-420-82-8
„Nemarus mirtingasis. Arkivyskupas Teofilius Matulionis“
„Nemarus mirtingasis. Arkivyskupas Teofilius Matulionis“ (PDF)
Leidimo metai: 1981 m.
Autorius: Prel. Pranas Gaida
 
Prelato Prano Gaidos knyga „Nemarus mirtingasis. Arkivyskupas Teofilius Matulionis. Ganytojas, kalinys ir laimėtojas“ buvo išleista Lietuvos Katalikų mokslo akademijos 1981 metais Romoje (serija „Negęstantys žiburiai“ VI t.).
Jau po arkivyskupo Teofiliaus Matulionio mirties medžiaga apie šią didingą asmenybę buvo pradėta rinkti tiek Lietuvoje tiek ir išeivijoje. Knygos įžangoje jos autorius P. Gaida mini, jog dalis knygoje panaudotos medžiagos jį pasiekė rankraščių pavidalu iš Lietuvos, tačiau rankraščius ruošęs asmuo buvo neįvardintas bijant, kad Sovietų valdžia nepakenktų minėtam asmeniui. Šiandien mes jau galime įvardinti, jog tuos rankraščius Lietuvoje ruošė prelatas Stanislovas Kiškis.

Pasinaudodamas ta medžiaga bei ją papildydamas prel. Pranas Gaida plačiajam pasauliui išleido šią knygą ir pasirūpino, kad ji būtų išversta į kitas kalbas. Dalis knygoje minimų faktų dėl suprantamų priežasčių kartojasi po Lietuvos Nepriklausomybės atgavimo išleistoje prel. S. Kiškio knygoje. Originaliausia knygos dalis – arkivyskupo Teofiliaus laiškai (kun. V. Dainiui, kun. J. Pilkai, prel. Juozui Matulaičiui-Labukui, broliams ir brolienei, tautiečiui Anglijoje…). Knygos kalba atspindi išeivijoje naudotą lietuvių kalbos stilių, o Negęstančių Žiburių redaktorius prel. A. Liuima SJ taip pastebėjo: „autoriui besąlygiškai reikalaujant netaisyti jo teksto, teko palikti jo įvestuosius naujadarus bei kalbos ir rašybos naujoves“.

„Arkivyskupas Teofilius Matulionis Laiškuose ir dokumentuose“

„Arkivyskupas Teofilius Matulionis Laiškuose ir dokumentuose“

Leidimo metai: 2002
Leidėjas: Lietuvos katalikų mokslo akademija

Knygoje pateikiami arkivysk. Teofiliaus Matulionio rašyti dokumentai: ganytojiniai laiškai kunigams ir tikintiesiems, oficiali korespondencija su Šventuoju Sostu, Bažnyčios ir valstybės vadovais, okupacinių valdžių pareigūnais. Teofiliaus rašytuose dokumentuose – nuoširdus kreipimasis į tikinčiąją liaudį ir kunigus opiausiais religinio gyvenimo klausimais sunkiais Bažnyčios persekiojimo metais.

 

ISBN 9986-592-37-2
„Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme“
„Lietuvos vyskupai kankiniai sovietiniame teisme“
 
Leidimo metai: 2000
Leidėjas: Lietuvos katalikų mokslo akademija
 
Knyga išleista Lietuvos istorijos šaltinių (Fontes historiae Lituaniae) serijoje (5 t.). Pristatomi trijų Lietuvos vyskupų kankinių – vysk. Vincento Borisevičiaus, arkivysk. Teofiliaus Matulionio ir arkivysk. Mečislovo Reinio tardymų protokolai rusų ir lietuvių kalba. Leidinys įdomus ir vertingas dėl dokumentinės medžiagos sufabrikuojant vyskupas bylas ir skelbiant nuosprendžius. Knygos sudarytojas – doc. dr. Arūnas Streikus.
 
ISBN 9986-592-28-3
Knygelė vaikams „Teofilius“

„Teofilius“

Autorė: Ona Kvašytė

„Magnificat vaikams“ su dailininke Ona Kvašyte arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai išleido naują knygelę Teofilius“. Šioje knygelėje komikso forma pateikiamos penkios trumpos arkivyskupo Teofiliaus biografinės istorijos: ortodoksų šeimos kūdikio krikštas Bikavoje, šv. Mišių aukojimas varganomis tremties sąlygomis, kelionė į Lietuvą traukiniu ir netikėtas vyskupo pijusės uždėjimas ant galvos, nuolatinės Adoracijos įsteigimas ir dukterėčiai Marytei atsiųstas laiškas su paukšteliu narvelyje, iliustruojantis vyskupo savijautą tremtyje. Knygelėje puslapiais nuolat prabėga du vaikai, tyrinėjantys nenuoramos, kurie ieško atsakymo, koks gi buvo Teofilius ir ko iš jo galima pasimokyti šiandien.

Išleido Magnificat vaikams, 2017. Knygelę galima įsigyti krikščioniškuose knygynuose arba www.magnificat.lt

 

Publikacijos

KELIONĖ SU TEOFILIUMI

Su atitinkamomis nuorodomis meditacijas galima platinti visais būdais.

MULTIMEDIJA

MAŽIESIEMS

Scroll to Top