Gimė Kudoriškio vienkiemyje, Alantos valsčiuje (parapijoje)

Mokėsi Daugpilio realinėje gimnazijoje

Mokėsi Mogiliavo arkivyskupijos kunigų seminarijoje Peterburge

Skiriamas Varaklianų parapijos (Mogiliavo arkivyskupijos Rozitės, dab. Rezeknės dekanatas) vikaru, nuo 1901 m. pradžios taip pat aptarnauja gretimą Bikavos parapiją

Skiriamas Bikavos parapijos klebonu

Peterburgo teismo rūmų sprendimu skiriama 50 rub. bauda ir nušalinimas 3 mėnesiams nuo bažnytinių pareigų už kūdikio iš mišrios santuokos krikštą. Bausmę atlieka Peterburge 1910 m. lapkričio 26 d. skiriamas Peterburgo Šv. Kotrynos bažnyčios vikaru

Skiriamas Peterburgo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios, kurios statyba rūpinosi nuo 1911 m., klebonu

Maskvoje vyksta teismo procesas, kuriame teisiami Mogiliavo arkivyskupijos vysk. Janas Cieplakas ir dar 15 Petrogrado kunigų, tarp jų kun. garbės kanauninkas Matulionis

Kalinamas Maskvos kalėjimuose

Grįžo į Peterburgą (tuomet Leningradas), kur tęsė sielovados darbą keliose parapijose

Pop. Pijus XI kun. Matulioniui suteikė Matregos vyskupo titulą ir paskyrė jį Leningrado apaštalinio vikariato administratoriaus pagalbininku

Suimtas ir įkalintas antrą kartą

OGPU kolegijos sprendimu vysk. Matulionis buvo nuteistas 10 metų lagerio ir išsiųstas atlikti bausmės į Solovkų salas

Pasirašytas susitarimas tarp Lietuvos Respublikos ir SSRS vyriausybių dėl pasikeitimo politiniais kaliniais

Į Kauną atvyksta iš SSRS kalėjimų išlaisvinti kaliniai su vysk. Matulioniu priešakyje

Lankėsi asmeninėje audiencijoje pas popiežių Pijų XI

Vieši JAV

Kovą lankėsi Šventojoje Žemėje

Gyvena Kaune, atlieka benediktinių vienuolyno kapeliono pareigas. Jo iniciatyva vienuolyno bažnyčioje įvedama nuolatinė Švč. Sakramento adoracija

Skiriamas vyriausiuoju kariuomenės kapelionu

Skiriamas Kaišiadorių vyskupu vietoj mirusio vysk. Juozapo Kuktos

Ingresas į Kaišiadorių katedrą

Išsiuntė generaliniam komisarui Adrianui von Rentelnui protesto raštą dėl žmonių gaudymo priverstiniams darbams per pamaldas

Parengė protesto raštą LSSR švietimo liaudies komisarui dėl prievartinio mokinių įrašymo į ateistines pionierių ir komjaunimo organizacijas

Bendraraštis kunigams dėl jaunimo religinio auklėjimo bažnyčiose

Areštuojamas trečią kartą

Paskelbtas Ypatingojo pasitarimo prie SSRS Valstybės saugumo ministro sprendimas vyskupą įkalinti septyneriems metams

Kalėjo Vladimiro kalėjime

Prievarta laikomas Potmos invalidų namuose

Grįžta į Lietuvą

Vilniuje dalyvauja neoficialiame vyskupijų valdytojų pasitarime

Atleido kan. Juozapą Stankevičių iš Kaišiadorių vyskupijos valdytojo pareigų

Birštono klebonijoje slapta suteikė vyskupo šventimus Vincentui Sladkevičiui

Parašo pareiškimą LSSR MT dėl trukdymo jam valdyti vyskupiją

Prievarta iškeldintas į Šeduvą

Bendraraštis Kaišiadorių vyskupijos kunigams dėl blaivybės metų

Perdavė vyskupijos valdymą kapitulai

Informuojamas apie popiežiaus jam suteiktą arkivyskupo titulą

mirė Šeduvoje.

Scroll to Top