advanced divider

TEOFILIAUS KELIAIS

Alanta (Molėtų r.). Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia – arkivyskupo tėvų Jurgio ir Onos Juočepytės santuokos (1870 02 01) bei Teofilio krikšto (1873 07 01) vieta. Šalia bažnyčios esančiose kapinėse yra Teofilio mamos Onos Matulionienės kapas.

Antalieptė (Zarasų r.). Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia. Buvęs karmelitų vienuolynas ir mokykla, kur Teofilius lankė pradžios mokyklą. Grįžęs iš Solovkų 1934 metais drauge su kitais kunigais ten ilsėjosi.

Aukštoji Panemunė (Kaunas). Švč. M. Marijos Vardo bažnyčia ir kapinės. Panemunėje vyskupas Teofilius apsistodavo pas giminaičius Pušų ir J. Staugaičio gatvėse. Iš viso ten praleido apie metus. Kapinėse yra pamotės Onos Savickaitės-Matulionienės, brolių Juozo, Jeronimo, sesers Grasildos ir kitų giminaičių kapai.

Birštonas. Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Klebonijoje, kurioje vyskupas Teofilius gyveno nuo 1956 m. iki 1958 spalio mėn., veikia muziejus, ten 1957 m. Kalėdų naktį vyskupu slapta konsekravo Vincentą Sladkevičių.  Birštone vyskupas Matulionis 1957-11-14 perėmė vyskupijos valdymą. Muziejus įkurtas 2000 m. Bažnyčios bokšte yra varpas vardu „Teofiliui Matulioniui altoriaus garbės išmelsti“.

Daugailiai (Utenos r.). Šv. Antano Paduviečio bažnyčia. Šalia Daugailių Purviniškių km. – Teofilius su šeima čia gyveno 1880–1890 metais (10 metų). Deja, sodybos jau nėra. Daugailiuose subręsta pašaukimas į kunigystę. Kapinėse palaidotas kunigas Kazimieras Kiršinas (1865–1940) – pašaukimų ugdytojas, klierikų rėmėjas, padėjęs ir Teofiliui. 1900 m. po kunigystės šventimų Garnių kaimo vaikus mokė katekizmo, atgavo sveikatą po seminarijos.

Dusetos (Zarasų r.). Švč. Trejybės bažnyčia. Dusetų kapinėse yra Teofilio tėvo Jurgio Matulionio kapas. Netoli Dusetų Baraukos vienkiemyje nuo 1890 metų gyveno Matulionių šeima. Sodybos jau nėra.

Guronys (Kaišiadorių r.). Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškė. Rožančiaus kelias ir koplyčia su Teofiliaus Matulionio kančios atvaizdais. Prof. Antano Kmieliausko tapyba ir skulptūra.

Kaišiadorys. Kristaus Atsimainymo katedra. Dievo Gailestingumo koplyčia, kurioje kabo vyskupo Teofiliaus užsakytas Gailestingojo Jėzaus paveikslas su lietuvišku užrašu. Katedroje ilsisi Teofiliaus Matulionio palaikai, nuostabaus grožio vyskupo sostas, priešais katedrą yra puikus Arkivyskupo bronzinis paminklas aikštėje. Netoliese – Kaišiadorių vyskupijos kurija, kurioje arkivyskupas gyveno nuo 1943 m. balandžio iki 1946 m. gruodžio mėn.

Kauno šv. Mikalojaus bažnyčia, benediktinių vienuolynas. Namelyje prie bažnyčios vyskupas Teofilius gyveno nuo 1936 iki 1943 m. 1938 m. pradėjo nuolatinę Švč. Sakramento adoraciją, organizavo bažnyčios remontą ir altoriaus statybą, parvežė iš Vokietijos vitražus.

Kryžių kalnas (Šiaulių r.). Tautos simbolis, arkivyskupas ten lankęsis.

Kudoriškis (Anykščių r.). Gimimo vieta, tėvelis pirko ir pragyveno Teofilius 7 metus. 1873–1880 m. Stovi kryžius su įrašu. Ten mirdama motina pavedė savo vaikus Švč. Jėzaus Širdies globai.

Molėtai, Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Būtinai reikėtų pamatyti Molėtų bažnyčioje arkivyskupo Teofiliaus Matulionio vitražą, esantį lange šalia didžiojo altoriaus. Jis įdomus tuo, jog arkivyskupas jame vaizduojamas su aureole, kuri paprastai dedama šventiesiems. Buvęs Molėtų klebonas Vilnis V. Cukuras, dar prieš 20 metų iki beatifikacijos, pranašiškai numatė, kad Matulionis tikrai bus iškeltas į altoriaus garbę ir būtinai liepė uždėti aureolę, kad ateities klebonams nereikėtų perdaryti vitražo. Taigi, Molėtai turi pirmąjį palaimintojo Teofiliaus atvaizdą su aureole. Skaityti daugiau

Skudutiškis (Molėtų r.). Švč. Trejybės bažnyčia. Kapinėse ilsisi nemažai Matulionių giminės atstovų, bažnyčioje yra stebuklingas Marijos Sopulingosios paveikslas, taip pat Marijos koplytėlė prie šaltinėlio, laukuose. Garsūs Švč. Trejybės atlaidai.

Šeduva (Radviliškio r.). Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia ir joje esančios Kryžiaus kelio stotys, kurias vyskupas dažnai maldingai apmąstydavo.  Šalia bažnyčios yra namelis (špitolė), kur vyskupas gyveno nuo 1958 spalio–1962 rugpjūčio mėn., ten jis ir mirė. Šventoriuje – arkivyskupo draugo ir vyskupo konsekracijos liudininko kun. Augustino Pranckiečio kapas.

Šiluva (Raseinių r.). Tautos Švč. M. Marijos šventovė, arkivyskupas siūlė sujungti baziliką ir koplyčią į vientisą erdvę.

Vepriai (Ukmergės r.). Švč. M. Marijos Rožančinės bažnyčia. Arkivyskupo konsekruota 1936 m., atstatytos bolševikų sugriautos Veprių Kalvarijos.

Vilniaus Aušros vartai. 1956 m. gegužės 6 dieną grįžęs iš lagerių meldėsi prie Gailestingumo Motinos paveikslo, dėkojo, kad sugrįžo į Tėvynę, atliko išpažintį, tačiau Mišių dar nepajėgė aukoti.

Vilniaus KGB rūmai (prie Lukiškių aikštės). KGB muziejus, įmanoma patekti į patalpas rūsyje, kur vyskupas Matulionis kalėjo kameroje ir buvo tardomas nuo 1946 m. gruodžio 18 iki 1947 m. lapkričio mėn.

Agluona (Latvija). Svarbiausioji Mergelės Marijos šventovė Latvijoje.

Bikava (Gaigalava). (Latvija, Rezeknes rajonas). Švč. Jėzaus širdies bažnyčia. Bikavoje kunigas Matulionis 9 metus kunigavo, darė didelius remontus, išdidino bažnyčią, atnaujino altorius. Klausykla, kur jis nenuilsdamas klausė išpažinčių. Adresas: Miera iela 2, Gaigalava.

Daugpilis (Latvija). Gimnazija, kurioje jis studijavo 1887–1892, 1893–1895. Adresas: Ģimnāzijas 32, Daugavpils.

Rezeknė (Latvija). Rezeknės Švč. Jėzaus Širdies katedra. Rezeknės apskrities teismas, kur 1909 m. pirmą kartą teko kunigui Teofiliui susitikti su teismais už mišrios santuokos kūdikio krikštą. Adresas: Dārzu iela 24, Rēzekne. Rezekneje palaidotas kunigas Vitas Urbelis – Teofiliaus geras draugas.

Varaklianai (Latvija). Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčia. Pirmoji kunigystės parapija, šalia Varaklianų yra nuostabus dvaras.

Orša. Buvęs kalinių paskirstymo punktas. Nuo 1947 m. lapkričio iki 1948 m. balandžio praleido kalinių paskirstymo punkte, gulėjo ligoninėje.

Mogiliovas. Mogiliovo katedra. Kunigas Teofilius Matulionis buvo pavaldus Mogiliovo arkivyskupijai, priklausė Mogiliovo katedros kanauninkų kapitulai.

Lodeinoje pole – Staraja Sloboda, 230 km nuo Peterburgo. 1931 m. įkurtas slaptasis masinio naikinimo baudžiamasis izoliatorius Svirlag. Kaliniai statė elektrinę, tampė rąstus. Šiandien Staraja Sloboda miestelyje yra ortodoksų vyrų vienuolynai. Vyskupas buvo nuo 1933 m. gegužės – keturis mėnesius.

Maskvos kalėjimai: Butyrkų kalėjimas, Lubianka (tardymo kalėjimas), Sokolninkų pataisos namai, ligoninės, Lietuvos atstovybė. Kalėjo nuo 1923 m. kovo iki 1925 m. vasario mėn. Sokolninkų pataisos namuose. 1933 m. rugpjūtį prieš išleidžiant į Lietuvą mėnesį gulėjo ligoninėje, kurį laiką buvo Butyrkuose, Lubiankos KGB rūmuose. Taip pat lankėsi Lietuvos atstovybėje, bendravo su Jurgiu Baltrušaičiu.

Potmos Zubovo-Poliankij invalidų namai, Mordovija, 450 km į rytus nuo Maskvos, arba 1500 km nuo Kauno. Čia išbuvo vyskupas beveik 2 metus.

Sankt Peterburgo Špalernaja kalėjimas. Prieš Solovkų salas ir po jų teko kalėti, iškentėti tardymus. Šlapernaje kalėjime arkivyskupas atsimindavo, kad teko būti tame kabinete, kur buvo tardomas Leninas.

Sankt Peterburgo kunigų seminarija. Mokėsi nuo 1892–1893, 1895–1900 m. Koplyčioje buvo pirmosios Mišios. Adresas: 1-ya Krasnoarmeyskaya ul., 11

Sankt Peterburgo šv. kankinės Kotrynos bažnyčia. Viena iš gražiausių bažnyčių Peterburge, prie kurios pusę metų Teofiliaus atliko bausmę buvusiame vienuolyne už vaiko iš mišrios šeimos krištą 1909 m., o nuo 1910 metų iki 1918 metų vykdė parapijos vikaro pareigas. Adresas: 32-34 Nevsky Prospekt.

Sankt Peterburgo Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia. Nuo 1911 metų iki 1923 metų (12 metų) darbavosi, iš pradžių kaip vikaras, o nuo 1918 m. – klebonas. Pabaigė statybas. Patarnavo lietuviams, rusams, lenkams, latviams. Adresas: ul. Babushkina, 57

Solovkų salos. Archangelsko sritis, Baltosios jūros salynas, Anzero sala (47 kv. km) Beveik 900 km. į šiaurę nuo Sankt Peterburgo, arba 1700 km nuo Kauno. Arkivyskupas ten išbuvo nuo 1930 m. gruodžio iki 1933 m. gegužės.

Vladimiro centrinis kalėjimas. 180 km į rytus nuo Maskvos. 1948 m. balandžio iki 1954 m. gegužės m. Kalėjo Reinys, Mironas, Stulginskis etc.

  •  

1934 m. Teofilius Matulionis lankėsi Romoje pas popiežių Pijų XI. Kiek vėliau popiežius apie vyskupą Teofilių yra pasakęs: „Garbė lietuvių tautai, davusiai tokį didvyrį“.

Jeruzalė. Alyvų kalne, „Pater noster“ bažnyčioje, 1940 m. Teofiliaus Matulionio pasiūlymu buvo pakabintas „Tėve mūsų“ maldos tekstas lietuvių kalba.

Čikaga. 1935 metais Čikagos Marquette parke vyskupas Matulionis pašventino Dariaus ir Girėno skrydžio paminklą.

Scroll to Top