Šiais metais Kaišiadorių vyskupija mini Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, mirties 60-mečio sukaktį. Kaišiadorių vyskupas – arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. namų arešte Šeduvoje (Radviliškio r.), sovietų valdžios nušalintas nuo pareigų ir ištremtas už vyskupijos ribų.

Šia proga rugpjūčio 20 d., švenčiant Pivašiūnų šventovėje Žolinės atlaidų aštuondienį, buvo melsta ir Palaimintojo Teofiliaus užtarimo, minint jo mirties sukaktį. Kaišiadorių vyskupo kvietimu Eucharistijai vadovo ir homiliją pasakė kard. Sigitas TAMKEVIČIUS SJ.   

 

Broliai ir seserys,

Milijonai žmonių visame pasaulyje džiaugsmingai švenčia Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventę. Šiai šventei yra skiriami Apreiškimo knygos žodžiai: „Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas“ (Apr 12,1).

Marijos Ėmimo į dangų šventė yra Švč. Mergelės Marijos pergalės šventė, o tuo pačiu ir nuoroda apie tai, kas laukia kiekvieno iš mūsų. Marijos Ėmimo į dangų šventė skelbia, kad Jėzaus Motinos gyvenimo kelias, pasibaigęs jos išaukštinimu danguje, yra ir mums skirtas kelias – po mirties mūsų laukia ne sunykimas, bet išaukštinimas dangaus Tėvo namuose. Šis tikėjimas nuolat mus lydi ir rodo aiškią kryptį, kur mes einame, ko mes siekiame ir kokie turime būti.

Žmogus yra gundomas susikurti rojų žemėje. Mes, vyresnės kartos žmonės,  mename laikus, kai mokyklose, universitetuose ir per visas informacijos priemones įkyriai buvo peršama mintis apie greitą komunistinio rojaus sukūrimą žemėje. Septintojo dešimtmečio pradžioje Sovietų sąjungos vadovas Nikita Chruščiovas garsiai skelbė, kad  dabartinė karta jau gyvens prie komunizmo – žmonės dirbs kiek galės, o gaus, kiek panorės! Ir buvo tikinčių šiuo melu!

Apreiškimo knyga pristato netik saule apsigaubusią moterį, bet ir septyngalvį slibiną: „Pasirodė ir kitas ženklas danguje: štai didžiulis ugniaspalvis slibinas su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų. Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn“ Apr 1,3-4).

Šis septyngalvis slibinas ir jo iš dangaus į žemę nutrenkti angelai  bando melu suvedžioti žmones, nes velnias yra „melagis ir melo tėvas“ (Jn 8,44). Septyngalvis slibinas – tai ne tik iš dangaus nutrenkti angelai, bet ir suvelnėjusių žmonių sukurtos nežmoniškos struktūros, nešusios ir nešančios žmonijai kančias ir mirtį.

Dvidešimtojo amžiaus žmonės matė šias nežmoniškas struktūras  fašizmo ir komunizmo pavidalu.  Žemiško rojaus kūrėjai skelbė negailestingą kovą visiems, kurie  nepritarė nacių ar bolševikų skelbiamam melui. Neklusniesiems buvo kuriamos koncentracijos stovyklos ir visą Sovietų Sąjungą apraizgęs lagerių voratinklis – Gulagas.

Per šiuos lagerius perėjo milijonai geriausių įvairių tautybių žmonių, tame tarpe ir lietuvių. Dalis jų buvo nukankinti, kiti nepakėlę katorgos mirė ar buvo sušaudyti. Komunizmo statytojai skelbė: „Geležine ranka suvarysime žmoniją į laimę“.

Turėjau galimybę aplankyti Solovkų salas, kur kalėjo mūsų palaimintasis Teofilius. Čia buvo įkurtas ypatingos paskirties konclageris – žmonių   naikinimo mašina. Atvežtiems kaliniams paskelbdavo: „Draugai kaliniai, jūs atvykote į specialios paskirties priverčiamųjų darbų OGPU lagerį. Čia yra Solovkų valdžia ir čia niekam nepasiskųsite. Jūs galite pasirinkti: pirma, ramiai dirbti ir ramiai atlikti bausmę. Na jei kai kurie Solovkose ras kapus, nieko nepadarysi – mirti vieną kartą reikia; antra, galima neklausyti,- šitų laukia kelionė į mėnulį be daiktų; trečia, galima bandyti pabėgti,- šiuos siunčiame į jūros dugną“. Solovkose kalėję kaliniai čia esantį konclagerį buvo praminę pragaru. Kartu su palaimintuoju Teofiliumi kalėjo ne tik katalikų kunigai, bet ir pravoslavų dvasininkai. Daugelis jų iš šio žemėje sukurto pragaro negrįžo; kai kurie iš  jų yra paskelbti šventaisiais, nes, panašiai, kaip mūsų palaimintasis Teofilius, kentėjo, meldėsi ir pasitikėjo Dievo Apvaizdos vedimu.

Dievo žodis kviečia mus kurti ne įsivaizduotą rojų žemėje, bet sąžiningai dirbti ir sunkenybėse pagelbėti vieni kitiems. Su žmogaus nuodėme vartai į rojų žemėje užsidarė ir dabar į žmogaus išaukštinimą, į tikrąją laimę veda tik tas kryžiaus kelias, kuriuo ėjo Jėzus Kristus, kurį laimina Dievas.

Bažnyčia kanonizuoja ne bet kurį kenčiantį žmogų, bet tik tuos, kurie kenčia su Dievu, kurie nešdami kryžių, kaip mūsų palaimintasis Teofilius, žvelgia į žvaigždes. Bažnyčia nekanonizuoja kenčiančių žmonių, kurie leidžiasi užvaldomi pykčio ir nevilties.

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų šventės proga Evangelija pristato mums  džiūgaujančią Mariją: „Didžių dalykų padarė man Visagalis <…>  Jis numeta galiūnus nuo sostų ir išaukština mažuosius“ (Lk 1). Tačiau Evangelija taip pat pasakoja ir apie Mariją, stovinčią Jėzaus kryžiumi.

Švč. Mergelės  Marijos pavyzdys skatina mus nebijoti sutinkamų sunkumų. Po to, kai ant kryžiaus mirė mūsų Išganytojas, kryžius yra palaimos ženklas.

Šiandien rugpjūčio 20 d. minime palaimintojo arkivysk. Teofiliaus mirties šešiasdešimtąsias metines. Palaimintasis Teofilius Matulionis kryžiaus slėpinį suprato ir sąmoningai jį priėmė. Ypač žavi tie jo gyvenimo momentai, kai jis, būdamas laisvas, sąmoningai rinkosi ne lengvesnį, bet sunkesnį gyvenimo kelią. Į pasiūlymą bendradarbiauti su sovietiniu saugumu  ir tuomet ramiai atlikti vyskupo pareigas palaimintasis tvirtai ir aiškiai atsakė „ne“, nors puikiai žinojo, kad toks jo atsakymas reikš naują katorgą. Taip ir įvyko. Septyneri metai griežčiausio rėžimo Vladimiro kalėjime buvo be galo sunkus kryžius, bet palaimintasis nešė jį ne vienas, bet su Jėzumi, su jo Motina Marija. Šis kryžius, kaip palaimintojo Teofiliaus herbe įrašyta: Per aspera ad astra – Per sunkumus į žvaigždes“.

Kaip būtų gera, jei Marijos išaukštinimo šventės pamoką – kryžius veda į žvaigždes – išmoktume mes visi. Ypač, kad šią pamoką išmoktų mūsų jaunimas. Tuomet Lietuvos padangėje bus daugiau šviesos ir vilties. Ši pamoka kiekvieno  žmogaus gyvenime yra pati svarbiausia.

Palaimintasis Teofiliau, išmelsk pas Viešpatį mums drąsos apkabinti sutinkamus kryžius ir eiti į pergalę, kaip į ją ėjo Dangun Paimtoji.


Kardinolas Sigitas Tamkevičius, Kauno arkivyskupas emeritas

Scroll to Top