Kaip kasmet, rugpjūčio 14 – 22 d. – visą aštuondienį Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, kur nuo senų laikų garsėja užtarimu Švč. Mergelė Marija – Nuliūdusiųjų paguoda, vyksta Žolinės atlaidai.

Šiais metais Kaišiadorių vyskupija mini ir Palaimintojo Teofiliaus MATULIONIO, vyskupo ir kankinio, mirties 60-mečio sukaktį. Šia proga, Kaišiadorių vyskupo sprendimu, rugpjūčio 15 d. – per Žolinę Palaimintojo kūno relikvija stilizuotame relikvijoriuje buvo iškilmingai – procesijoje atnešta prie Mišių altoriaus Pivašiūnų bažnyčios šventoriuje. Mišiose melsta Palaimintojo užtarimo, o po pamaldų – relikvija buvo perduotas Pivašiūnų šventovei – pagarbiai nunešta ir patalpinta Šv. Kryžiaus altoriuje pastoviam pagerbimui.

Kaišiadorių vyskupas – arkivyskupas Teofilius Matulionis mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. namų arešte Šeduvoje (Radviliškio r.), sovietų valdžios nušalintas nuo pareigų ir ištremtas už vyskupijos ribų. Palaidotas buvo Kaišiadorių katedros vyskupų kapavietėje – kriptoje. 2017 m., paskelbus Teofilių Matulionį palaimintuoju kankiniu, jo palaikai buvo perkelti į katedros koplyčia ir patalpinti altoriuje – kaip relikvija, skirta pagerbimui.


Kurijos informacija

Scroll to Top