Mons. Vytautas Grigaravičius
Kauno Kristaus prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius

Palaimintojo Teofiliaus beatifikacijos metinių minėjimo antroji diena buvo skirta Švč. Jėzaus Širdies garbei. Pagrindinėms šv. Mišioms vadovavo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, kuris pamaldų pradžioje pasveikino piligrimus iš Kauno miesto parapijų. Šv. Mišių metu giedojo Kauno Kristaus prisikėlimo bazilikos choras. Homiliją sakė Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonas dekanas mons. Vytautas Grigaravičius. Pamokslininkas priminė pagrindinius palaimintojo Teofiliaus gyvenimo momentus ir ragino mokytis iš palaimintojo nuolankumo ir tvirtumo dvasios.

Po šv. Mišių vyskupas dėkojo piligrimams. Šia proga buvo prisiminta Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapija, nes palaimintasis Teofilius konsekravo naujai pastatytą bažnyčią suteikdamas jai Švč. Jėzaus Širdies titulą. Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas pašventino dėkingumo už patirtas malones ženklą – votą, kurį palaimintojo Teofiliaus koplyčiai dovanojo Kauno Šančių parapijietė, patyrusi per palaimintojo Teofiliaus užtarimą išgijimo malonę. Pasimeldę Švč. Jėzaus Širdies litaniją ir ganytojo palaiminti tikintieji toliau pratęsė bendrystę pievelėje šalia katedros dalindamiesi žemiškomis gėrybėmis.

Vakaro šv. Mišiose buvo meldžiamasi už mirusius Kaišiadorių vyskupijos ganytojus, kunigus, vienuolius bei tikinčius pasauliečius. Mišioms vadovavo ir pamokslą sakė Kaišiadorių vyskupas. Jis priminė nelengvą vyskupijos istorija, iškiliausius ganytojus bei ragino visus juos pavesti Dievo gailestingumui. Už visus mirusius buvo giedama „Viešpaties angelo“ malda.

Po šv. Mišių buvo tęsiama Švč. Sakramento adoracija, kurią transliavo „Marijos radijas“.

Nuotraukų albumas

Scroll to Top