Palaimintojo Teofiliaus beatifikacijos metinių minėjimo trečioji diena buvo skirta Švč. Mergelės Marijos Širdies garbei. Į pagrindines šv. Mišias sugūžėjo daug seminaristų, nes tikinčiųjų bendruomenė meldėsi už kunigus, seminaristus ir pašaukimus kunigystei. Šv. Mišiose giedojo jungtinis Kauno arkikatedros bazilikos choras. Kauno kunigų seminarijos rektorius

Kauno kunigų seminarijos seminaristai

mons. Aurelijus Žukauskas pristatė kandidatus, kuriems Kaišiadorių vyskupas suteikė kandidatų kunigystei skyrimus. Homilijos metu vyskupas kalbėjo apie tikėjimo svarbą žmogaus gyvenimui, priminė sunkius palaimintojo Teofiliaus gyvenimo momentus ir jo kunigišką meilę visiems žmonėms. Šv. Mišių pabaigoje keletas Kauno kunigų seminarijos auklėtinių prie palaimintojo sarkofago pirmą kartą užsivilko kunigišką rūbą – sutaną, kuri buvo vyskupo pašventinta. Ši apeiga būsimų kunigų gyvenime yra nepaprastai svarbi, nes parodo Bažnyčios tarnų išskirtinumą, o kartu ir artumą Dievo tautai, kuri naujai įvilktuosius pasitiko audringais plojimais. Kaišiadorių vyskupas pašventino dėkingumo už patirtas malones ženklą – votą, kurį palaimintajam atvežė jo užtarimą patyrusi vilnietė.

Votas

Po šv. Mišių vyskupas pakvietė visus melstis už kunigus ir pavesti savo gyvenimą Švč. Mergelės Marijos globai kalbant jos garbei skirtą litaniją. Katedros prieigose artimieji ir pažįstami sveikino naujai paskirtuosius kandidatus kunigystei bei pirmą kartą apsivilkusius dvasininkų rūbą seminaristus. Šventę vainikavo agapė prie klebonijos bei linksma liaudiška muzika.

Popietiniu metu Kaišiadorių katedroje skambėjo Žemaičių Kalvarijos Kalnai, kuriuos giedojo Klaipėdos Švč. M. Marijos, Taikos Karalienės parapijos Grigališkojo choralo studija „Schola cantorum de Regina Pacis“. Žemaičiai taip pat giedojo ir vakaro šv. Mišiose, kuriuose buvo meldžiamasi už popiežių Pranciškų ir jo apaštalinę kelionę į Lietuvą. Pamaldose dalyvavo ir „Marijos radijo“ šeimos nariai. Homilijos metu Kaišiadorių vyskupas kalbėjo apie Kristaus kančią, įkvėpusią palaimintąjį Teofilių nepasiduoti jokiems kompromisams ir likti ištikimam krikščionių tikėjimui. Su giesmininkais atvykęs Telšių vyskupo generalvikaras kun. Vilius Viktoravičius atvykti į Žemaičių Kalvariją ir giedoti kalnus apvaikštant koplyčias. Eucharistinę bendrystę vainikavo agapė, po kurios dar ilgai nebuvo norima skirstytis. Prisiminta, kad žemiško gyvenimo metu arkivyskupas Teofilius buvo vaišingas.

Nuotraukų galerija

Scroll to Top