Palaimintasis arkivyskupas Teofilius ir popiežius Pranciškus yra labai artimi. Ir ne tik todėl, kad dabartinis Pontifikas ypač gerbia tikėjimo kankinius ar kad, jis pasirašė Apaštalinę Bulę leidžiančią Teofiliaus beatifikaciją. Panašūs jų požiūriai į moderniuosius laikus, nes Teofilius mylėjo tą laikmetį, kuriuo jis gyveno, nepaisant, kad teko daug iškentėti nuo bolševikų teroro. Jis buvo vilties žmogus. Taip pat panašus jų paprastumas ir betarpiškas bendravimas, ganytojiška meilė, nes ir tapęs vyskupu, ir po daugelio kalėjimų metų, jis savo būdu, panašiai kaip ir popiežius Pranciškus, pasiliko klebonu, kuris pažįsta ir rūpinasi savo žmonėmis.

LANKYDAMASIS LIETUVOJE POPIEŽIUS MALDOJE SUSITIKS SU PALAIMINTUOJU TEOFILIUMI.

Rugsėjo 23 dieną, Kaune, prie popiežiaus altoriaus, šalia Švč. M. Marijos paveikslo, bus įrengta speciali pakyla, ant kurios iškilmingos procesijos metu, labai anksti sekmadienio ryte, prasidedant maldingam budėjimui iš Kauno šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios bus atnešta palaimintojo Teofiliaus relikvija. Ši relikvija saugoma pas seseris benediktines Kauno šv. Mikalojaus bažnyčios altoriuje. Šv. Mišių metu pradžioje smilkalais pasmilkys šią relikviją išreikšdamas pagarbą ir maldą Palaimintajam. Palaimintojo Teofiliaus vardas bus ištartas drauge su kitais Lietuvos šventaisiais ir Mišių Eucharistinės maldos metu.

Vilmanto Raupelio nuotr.

Antrasis popiežiaus Pranciškaus susitikimas su Teofiliumi įvyks tos pačios dienos vakare Vilniuje, buvusių KGB rūmų vidaus kalėjime, kur kentėjo daugybė mūsų laisvės didvyrių. Palaimintasis vyskupas Teofilius ten kalėjo nuo 1946 m. gruodžio mėn. iki 1947 m. lapkričio mėn., taigi beveik metus laiko. Nepaisant jo garbingo amžiaus, buvo dažnai naktimis tardomas, gyveno kaliniais perpildytoje kameroje, galiausiai buvo nuteistas į griežtąjį Vladimiro kalėjimą. Popiežius Pranciškus aplankys tą kamerą kur kentėjo Teofilius ir kiti mūsų tautos didvyriai, ten kur tamsoje, giliai rūsyje brendo mūsų laisvės grūdas.

Vyskupo kankinio T. Matulionio ekspozicija buvusioje KGB būstinėje Vilniuje. Palaimintojo T. Matulionio fondo nuotr.

Lydėkime Šventąjį Tėvą malda ir savo būvimu, kad Petro Įpėdinio ir palaimintojo Teofiliaus susitikimai taptų mums atsivertimo, gilesnio pamaldumo ir didesnės meilės Tėvynei priežastimi.

Scroll to Top