Gavėnios pradžioje JAV Lietuvių katalikų kunigų vienybė pakvietė Kaišiadorių vyskupą Joną Ivanauską vadovauti Gavėnios susikaupimui ir išreiškė norą turėti Palaimintojo Teofiliaus Matulionio, vyskupo ir kankinio, relikvijas kai kuriose lietuvių parapijose. Pirmiausia vyskupas aplankė Detroito Dievo Apvaizdos parapiją, kurios klebonu yra Kunigų vienybės pirmininkas kunigas Gintaras Jonikas. Sekmadienį, kovo 17 dieną, Šv. Mišių metu buvo iškilmingai perduotos Palaimintojo relikvijos. Gavėnios susikaupimo metu su parapijiečiais buvo pasidalinta įžvalgomis apie Teofiliaus gyvenimą evangelija, jo žinią mūsų krikščioniškai pasiuntinybei. Vyskupas taip pat aplankė šeštadieninį darželį-mokyklą, susitiko su mokytojais, tėvais ir vaikais.

Detroito Dievo Apvaizdos parapija Detroito Dievo Apvaizdos parapijaYpač reikšminga buvo apsilankyti Čikagoje. Čia ne tik gyvena nuo seno gausiausia JAV lietuvių bendruomenė. Kaip žinia, 1934-36 metais, JAV Lietuvių katalikų kunigų vienybės ir Lietuvių Romos katalikų federacijos centro valdybos kvietimu eilėje lietuvių parapijų, kolonijų ir bendruomenių lankėsi pats Teofilius. Tai Niujorkas, tėvų Marijonų namai Tompsone, Vorčesteris, Hartfordas, Bostonas, Brocktonas, Vaterburis, Filadelfija, Čikaga, Klivlandas, Cicero, Kenošas, Apaštalinė Nunciatūra Vašingtone. Ypač buvo reikšmingas vyskupo Teofiliaus apsilankymas Čikagoje. Čia Teofilius susitiko su daugybe mūsų tautiečių, įvairiomis organizacijomis. Visi Teofilių sutiko su didele pagarba kaip iškiliausią autoritetą, tikėjimo kankinį. Pirmojoje Marquette Park bažnyčioje vyskupas Teofilius aukojo Šventąsias Mišias, lankė seseris Kazimierietes, kurių veikla Čikagoje buvo labai reikšminga ir plati, susitiko su Kongregacijos įkūrėja s. Marija Kaupaite, kurios beatifikacijos procesas šiuo metu vyksta Romoje. Taip pat Teofilius pašventino ir Atlanto nugalėtojams Dariui ir Girėnui Marquette Parke lietuvių pastatytą paminklą, kuris ir šiandien labai įspūdingai atrodo.

Čikagos švč. Mergelės Gimimo bažnyčia Čikagos švč. Mergelės Gimimo bažnyčiaPraėjus 85 metams Teofilius į Čikagą sugrįžo kaip Palaimintasis. Jo relikvija sekmadienį, kovo 24 dieną, Šv. Mišių metu buvo perduota Švč. Mergelės Gimimo bažnyčios (Marquette Park) klebonui kunigui Jauniui Kelpšui. Vyskupas J. Ivanauskas taip pat šventė Eucharistiją Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje (Brighton Park) bei Šv. Antano bažnyčioje Cicero, aplankė seserų Kazimieriečių centrinius namus, meldėsi prie Garbingosios s. Marijos Kaupaitės kapo, susipažino su ekspozicija, skirta Garbingajai s. Marijai Kaupaitei. Gavėnios susitikimuose su parapijiečiais dalijosi įžvalgomis apie Palaimintąjį Teofilių, jo aktualumą šiandienos krikščionių gyvenimui evangelija. Parapijiečiams apie Palaimintąjį arkivyskupą buvo parodytas režisieriaus Dariaus Ramanausko filmas. Tikintieji labai jautriai, su dideliu susidomėjimu gilinosi, klausinėjo ir stengėsi kuo labiau pažinti naująjį mūsų tautos Palaimintąjį. Lietuvos respublikos Generalinio Konsulo Čikagoje Mantvydo Bekešiaus kvietimu, vyskupas aplankė Lietuvos respublikos Konsulatą, susitiko su jo darbuotojais. Labai plačiai ir įdomiai apie archyvuose sukauptą medžiagą, ekspozicijas ir ateities planus vyskupui papasakojo Balzeko Lietuvių kultūros muziejaus darbuotojos. Baigiantis vizitui, vyskupas aplankė laikraščio „Draugas“ redakciją, Palaimintojo Jurgio Matulaičio (kuris taip pat lankėsi Čikagoje) misiją Lemonte, dalyvavo Ateitininkų metinėje šventėje.

Los Andželo šv. Kazimiero bažnyčiaLos Andželo Šv. Kazimiero parapijos klebonas kunigas Tomas Karanauskas Palaimintojo relikviją drauge su parapijiečiais parsivežė iš karto po Beatifikacijos iškilmių. Klebonas vyskupą pakvietė, atvykus į JAV, iškilmingai perduoti relikviją, vadovauti dvasiniam Gavėnios susitelkimui, pristatyti Teofilių. Sekmadienio išvakarėse Palaimintasis  buvo pristatytas ir angliškai besimeldžiantiems Šv. Kazimiero parapijos tikintiesiems. Nemaža dalis jų kilę iš Meksikos, Filipinų, Vietnamo, Korėjos, gerai suprantantys ir labai branginantys tikėjimo liudytojus, šventuosius. Kovo 31 dieną, sekmadienio pagrindinių Šventųjų Mišių metu įvyko iškilmingas relikvijų įteikimas. Gavėnios IV sekmadienio evangelija pasakojo Jėzaus palyginimą apie Gailestingąjį tėvą. Savo pamoksle vyskupas kalbėjo apie Dievo gailestingumą ir Palaimintąjį Teofilių, Dievo Gailestingumo apaštalą, kuris vienas pirmųjų įvertino ir suprato Šv. Faustinos dvasinę patirtį ir Dievo Gailestingumo žinią pasauliui. Mišių metu giedojo Šv. Kazimiero parapijos choras, Kauno muzikinio teatro operos solistė Rita Preikšaitė. Po Šv. Mišių vyskupas buvo pakviestas dalyvauti metinėje parapijos šventėje.

„Noriu nuoširdžiai padėkoti JAV Lietuvių katalikų kunigų vienybei už pakvietimą perduoti Palaimintojo Teofiliaus relikvijas ir vadovauti Gavėnios dvasiniam susitelkimui. Labai džiaugiuosi, kad savo tarpe taip arti turėsite Palaimintąjį. Dar taip gyvi Beatifikacijos iškilmių prisiminimai ir Popiežiaus Pranciškaus dėmesys, parodytas Teofiliui.

Šventieji mums yra gyvenimo evangelija mokytojai, artimi bičiuliai žemės kelionėje, ištikimi draugai. Linkiu, kad Teofilius Jums būtų labai artimas, savas ir brangus. Tiek daug patyręs kančios, jis tikrai supras kiekvieno skausmą ir sielvartą, padės ir išmokys pasitikėti Dievu. Malda įvairiose gyvenimo aplinkybėse kreipkitės į jį. Džiaugsmais taip pat dalinkitės su juo. Tepadeda jis atgaivinti parapijas, maldos gyvenimą, Eucharistijos adoraciją, pamaldumą Švč. Jėzaus Širdžiai ir Dievo Motinai Marijai. Tepadeda daugeliui tautiečių naujai atrasti santykį su Dievu. Tepadrąsina dar labiau puoselėti lietuvybę, gimtąją kalbą, kultūrą, ryšius su Lietuva.

Noriu taip pat paprašyti skleisti Teofiliaus šventumo žinią angliškai kalbančioje aplinkoje. Netrukus Kanadoje bus išleista vyskupo Algirdo Jurevičiaus į anglų kalbą išversta knyga „Susipažinkime – esu Teofilius“. Už šį vertimą ir leidybą esu labai dėkingas kunigui Vytui Staškevičiui (Mississauga, Kanada), pagrindiniam rėmėjui Henry Svazas, leidybos komiteto nariams – Reginai Choromanskis, prelatui Jonui Staškevičiui, Arūnui Staškevičiui, Jurgiui Kuliešiui, visiems geradariams, redaktorei Lietuvoje Silvijai Knezekytei.

Noriu nuoširdžiai padėkoti visiems Jums, kuriuos sutikau šios Gavėnios kelionės metu. Ačiū  už svetingą priėmimą kunigui Gintarui Jonikui, kunigui Jauniui Kelpšui kunigui Tomui Karanauskui, kunigui Algiui Baniuliui SJ, kunigui Gediminui Keršiui, seserims Kazimierietėms, Generaliniam Konsului Čikagoje Mantvydui Bekešiui, Ateitininkams, Balzeko lietuvių kultūros centrui, laikraščio „Draugas“ redakcijai, bendruomenių pirmininkams, šeštadieninių mokyklų bendruomenėms, įvairių draugijų nariams, visiems sutiktiems parapijiečiams, lietuviams ir kitų tautybių žmonėms. Ačiū už Jūsų nuoširdumą, parodytą dėmesį, svetingumą, Jūsų kasdienes pastangas rūpinantis parapijomis, puoselėjant lietuvybę. Visiems Jums, Jūsų šeimoms ir artimiesiems prasmingų Kristaus Prisikėlimo švenčių ir Palaimintojo Teofiliaus globos. Su dėkingumu ir pagarba Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.“

Scroll to Top