Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
 
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
 
Palaimintasis Teofiliau, melski už mus!
Švento gyvenimo vyskupe, melski už mus!
Dievo Apvaizda pasitikintis kankiny, melski už mus!
Ganytojau pagal Kristaus Širdį, melski už mus!
Didvyriškasis Evangelijos liudytojau, melski už mus!
Drąsusis Bažnyčios ir žmogaus orumo gynėjau, melski už mus!
Aukščiausiojo valiai atsidavęs ganytojau, melski už mus!
Ištikimasis Bažnyčios sūnau, melski už mus!
Eucharistijos brangintojau, melski už mus!
Uolusis Dievo žodžio skelbėjau, melski už mus!
Švenčiausiojo Sakramento garbintojau, melski už mus!
Pamaldumo Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai skleidėjau, melski už mus!
Kristaus Kryžiaus mylėtojau, melski už mus!
Jėzaus sekėjau Golgotos kelyje, melski už mus!
Pasitikėjimo Dievu mokytojau, melski už mus!
Kantrusis Viešpaties tarne, melski už mus!
Jėzaus romumo ir nuolankumo atspindy, melski už mus!
Dieviškojo gailestingumo apaštale, melski už mus!
Švenčiausiosios Mergelės Marijos mylėtojau, melski už mus!
Tikėjimo, vilties ir meilės ugdytojau, melski už mus!
Persekiojamos Dievo tautos gynėjau, melski už mus!
Uolusis misionieriau, melski už mus!
Maldos namų statytojau, melski už mus!
Dieviškosios liturgijos puoselėtojau, melski už mus!
Nepalaužtas tiesos liudytojau, melski už mus!
Laisvasis kaliny, melski už mus!
Tėvynės mylėtojau, melski už mus!
Iki mirties ištikimas ganytojau, melski už mus!
Kunigų broli ir tėve, melski už mus!
Šeimos ir gyvybės saugotojau, melski už mus!
Vaikų ir jaunimo globėjau, melski už mus!
Pašvęstųjų dvasios tėve, melski už mus!
Neturto ir paprastumo pavyzdy, melski už mus!
Skaistumo ir blaivybės mokytojau, melski už mus!
Artimo meilės skatintojau, melski už mus!
Ligonių užtarėjau, melski už mus!
Vienišųjų ir apleistųjų guodėjau, melski už mus!
Viltį praradusiųjų stiprintojau, melski už mus!
Kenčiančiųjų globėjau, melski už mus!
Džiaugsmo ir vilties skleidėjau, melski už mus!
Ištvermės maldoje mokytojau, melski už mus!
Pasitikėjimo Dievu skatintojau, melski už mus!
Kristaus pergalės liudytojau, melski už mus!
 
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
 
Melski už mus, palaimintasis Teofiliau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
 
Melskimės.
Visagali gailestingasis Dieve, suteik mums dvasios tvirtumo, kad garbingu palaimintojo Teofiliaus, vyskupo ir kankinio, pavyzdžiu Tavęs klausytume labiau nei žmonių ir drąsiai išpažintume tikėjimą. Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
 
IMPRIMATUR (patvirtinta) – Kaišiadorių vyskupas Jonas IVANAUSKAS
Kaišiadorys, 2018-01-06
 
Scroll to Top