Autorius: Algirdas Jurevičius
Leidėjas: Artuma
Metai: 2017
Puslapiai: 144
Kalba: Lietuvių
Knygą recenzavo prof. dr. Paulius Subačius
Redaktorė Regina Pupalaigytė
Dailininkė Silvija Knezekytė

Tarsi Jis pats kalbėtų

„Beletrizuotos apysakos forma papasakota arkivysk. Teofiliaus Matulionio pašaukimo ir kankinystės istorija skaitytojui palieka gyvo bendravimo su palaimintuoju įspūdį. Pirmuoju asmeniu perteikta išorinių įvykių ir vidinių išgyvenimų seka plaukia sklandžiai. Tad skaitydamas netrunki pamiršti, jog tai mons. Algirdo Jurevičiaus rašinys, o ne paskutinės Ganytojo gyventos vietos – Šeduvos – namelio palėpėje netikėtai rasta autobiografija. Įtikimumą, arkivyskupo autentiško kalbėjimo efektą stiprina tai, kad greta pagrindinio teksto kaip jo iliustracija, bet ir stilistinė opozicija teikiamos citatos. Jos paimtos iš anuometės spaudos publikacijų, archyvinių dokumentų, mokslininkų darbų ir leidžia pajusti laiko dvasią bei nuolat primena, kad knyga istoriškai pagrįsta. Savo ruožtu, griežta šių ištraukų atranka, nedidelė apimtis, skaidymas į dalis, paaiškinimas drauge su sklandžiu, dinamišku, prie detalių nestabčiojančiu, trumpais sakiniais formuluojamu tarsi žodiniu pasakojimu yra tie privalumai, kurių dėka leidinys įtraukia, perskaitomas vienu ypu.

Rašytiniams palaimintųjų ir šventųjų gyvenimams, ypač mūsų, skepticizmo, amžiuje, labai kenkia pakylėta retorika, primygtinis asmens išskirtinumo pabrėžimas, saldžialiežuvystė ir panašūs dirbtinumai. Autoriui puikiai pavyko to išvengti. Kuo didesnius išbandymus ir sunkumus patiria arkivyskupas, tuo santūriau apie juos kalbama – būtent ne dramatiškais aprašymais, o pasakojančiojo santykiu su jam tekusiais kryželiais, kuris alsuoja kantrumu, nuolankumu, formuojamas skaitytojų įsivaizdavimas apie Matulionio asmenį. „Iki tol įsivaizdavau, kad kankinystė yra kažkur toli“, – tik tiek išsitaria protagonistas, pirmą sykį tiesiogiai susidūręs su bolševikų elgesiu. O toliau žeidžiančiai byloja naktinių tardymų, prasčiausio maisto stokos, vergiško darbo tolimoje šiaurėje, daugkartinių bandymų slapčia nužudyti ir nelaisvėje praleistų metų skaičiaus rupi konkretybė. Atsakomybė, Šventojo Tėvo paskirta ir prisiimta už bendruomenes, išsimėčiusias gimtąjį kraštą kelis kartus pranokstančioje teritorijoje nuo Archangelsko iki Pskovo, o vėliau – už persekiojamus Kaišiadorių ir gretimų vyskupijų žmones, sunkiai įsisąmoninama nieko panašaus nepatyrusiam skaitytojui, tad knyga nė nebando jo priblokšti gražiažodžiu patosu. Kiek pakiliau prabylama tik apie tuos momentus, kurie iš tiesų Matulionį džiugino – sutiktuvės Lietuvoje po pirmosios tremties, susitikimai su popiežiumi Pijumi XI.

Nenuslepiami palaimintojo pašaukimo kelio akligatviai, jo nesėkmės ėmusis bažnyčių rekonstrukcijų ir statybų, nuoskaudos, jog nepavyko organizuoti misijų Rusijoje, prisitaikėliška sovietams nusilenkusių kunigų Stankevičiaus, Bakšio ir kitų laikysena – taip pat ir per arkivyskupo laidotuves. Visos kunigystės ir vyskupystės kliūtys, kurias patyrė Matulionis, apmąstomos kaip dvasinės pamokos, o viena kita svarbesnė situacija taikliai apibūdinama į jo lūpas įdėtomis Šventojo Rašto mintimis. Ypač įstrigo epizodas, kai žadami išsiųsti pagal kalinių pasikeitimo sutartį į tėvynę lietuviai laukia laisvės momento vienoje kameroje „panašūs į Senojo Testamento pranašą Joną didžuvės pilve“. Dvispalvis neteisingojo bolševikinio režimo – drąsiųjų dvasininkų kontrastas papildomas subtilesniais žmonių pasirinkimų įvairovės atspalviais. Išvengiama lietuviškuose pasakojimuose apie tarpukarį įprasto negatyvaus Vilnių užėmusių lenkų vaizdavimo – ir santykis su arkivysk. Jałbrzykowskiu, ir lankymasis Čenstakavoje 1936 m. apibūdinami su šiluma.

Lietuvos auditorijai knyga labai pasitarnaus susivokti, kad Matulionis ir jam gyvam esant, ir beatifikacijos bylą vedant Šventojo Sosto dėmesį patraukė misijiniu pasišventimu tarnauti katalikams be tautybės ir situacijos skirtumo plačioje Rusijos imperijoje, o vėliau – Sovietų Sąjungoje. Ne sykį primenamas palaimintojo rūpestis net ir tapus Kaišiadorių ordinaru telkti kunigus darbui į Rytus nuo Lietuvos, rinkti aukas liturginiams reikmenims, kurių stokojo bolševikų apiplėštos bendruomenės. Tiesa, apie paskutiniuosius jo metus Birštone, Šeduvoje, pastangas priešintis tikinčiųjų persekiojimui ir Bažnyčios veiklos varžymui per antrąją sovietų okupaciją rašoma kiek plačiau. Tačiau tai bus lėmusi medžiagos gausa, galimybė liudytojų ir dokumentų dėka rekonstruoti smulkiausias detales, atskleidžiančias nepalaužtą senolio valią bei ryžtą kuo geriau eiti Ganytojo pareigas. Įspūdingas paradoksas, kad KGB slapta daryti įrašai, kuriais siekta Matulionį varžyti ir kompromituoti, tapo jo atsidavimo Dievui ir Bažnyčiai įrodymais, kuriais autorius meistriškai pasinaudojo.

Belieka palinkėti, kad šiemet ypatingai pagerbdami dar vieną krikščionių, ypač tų, kurie kenčia persekiojimus ir nepriteklius, dangiškąjį Globėją, iš šios knygelės patirtume ne tik joje gerai perteikiamą Matulionio atsparumo jėgą, bet ir meilės dvasią – meilės atokumoje esantiems broliams ir artumoje esantiems neprieteliams. Nes pastariesiems, kaip jis pats sako, užuojautos ir pagalbos reikia dar labiau.“

Paulius Subačius

Išskleisti Suskleisti

"Knygų lentynoje" Susipažinkime esu Teofilius

Laidoje „Knygų lentynoje“ pristatoma naujausia mons. Algirdo Jurevičiaus parašyta knyga „Susipažinkime – esu Teofilius“. Knygą išleido leidykla „Artuma“.

Laidoje dalyvauja: mons. Algirdas Jurevičius, žurnalo „Artuma“ vyr. redaktorius Darius Chmieliauskas, dailininkė Silvija Knezekytė, laidą veda Egidijus Stankevičius.

Hello – My name is Teofilius

Siekiant, kad arkivyskupo Teofiliaus Matulionio įkvepiantis gyvenimo ir tikėjimo liudijimas būtų žinomas ir kitų tautų krikščionims, nutarta šią knygą išversti į anglų kalbą. Tai paskatino ir Popiežiaus Pranciškaus vizito metu parodytas dėmesys palaimintajam Teofiliui ir kitiems Bažnyčios ir mūsų Tėvynės kankiniams. Taip pat piligrimai, atvykstantys pasimelsti prie palaimintojo Teofiliaus iš įvairių kraštų. Vertimu į anglų kalbą “Hello – My name is Teofilius” palaimintasis susipažįsta su daugybe žmonių pasaulyje.

Iniciatyvos išversti ir išleisti šią knygą ėmėsi kunigas Vytas Staškevičius, daugelį metų tarnaujantis Kanados lietuvių sielovadoje Mississaugoje (Ontario provincija). Kunigas Vytas subūrė komitetą, kuris rūpinosi vertimu, kalbos redagavimu ir teksto parengimu spaudai. Ruošiant knygą didelį darbą atliko prelatas Jonas Staškevičius, Regina Choromanskis (jos tėveliai kilę iš Kaišiadorių), leidybos patirtį turintis Jurgis Kuliešius. Išverstą tekstą redagavo Lietuvos garbės konsulas Monrealyje ir Kvebeko provincijoje Arūnas Staškevičius. Knygos leidybą finansavo Henry Švažas, dedikuodamas ją neseniai mirusios žmonos Dianos Švažas (Choromanskytės) atminimui.

Chciałbym się przedstawić – jestem Teofil

Rengiantis arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, vyskupas Algirdas Jurevičius patraukliu stiliumi parašė knygą “Susipažinkime – esu Teofilius’. Knyga sulaukė plataus skaitytojų dėmesio Lietuvoje. Tai tarytum pats Teofilius užkalbina ir pakviečia keliauti drauge per jo gyvenimo patirtis. Netrukus ši knyga buvo išversta į lenkų kalbą ir išleista Lietuvoje: “Chciałbym się przedstawić – jestem Teofil.” Ją vertė Irena Fedorowicz. Visai neseniai taip pat šią knygą, Varšuvos – Pragos vyskupo Romuald Kamiński iniciatyva Varšuvoje išleido seserų Loretiečių leidykla.

Budem znakomy: menia zovut Teofilius

Tai – 2017 metais to paties pavadinimo knygos vertimas. Knygą į rusų kalbą išvertė kaišiadorietė Tatajana Prakapienė. 

„Neatsisakau kiekvieną akmenį sujudinti dėl misijos Rusijoje.“ Ir ne tik žodžiai –Teofilius Matulionis net ir popiežių nuolat prašė melstis už Rusijos žmones, leisti jam ten tarnauti, o kai po prievartinio gyvenimo (ir kalėjimo) Rusijoje laikotarpio buvo sugrąžintas į tarpukario Lietuvą, ir čia tebepuoselėjo lūkesčius grįžti pas savo ganomuosius.

Lietuvoje, Rusijoje ar kitur gyvenantiems rusams katalikams, neabejotinai ir mūsų broliams stačiatikiams, Teofilius Matulionis knygos „Susipažinkime – esu Teofilius“ puslapiuose jų gimtąja rusų kalba, be kitų savo gyvenimo kelių (beje, surašytų keturių tomų jo operatyvinio sekimo byloje ir pasibaigusių Šeduvoje vyskupui kalint mažame kambarėlyje), papasakos apie savo tarnystės pradžią Rusijoje (kur atsidūrė už bausmę, kad pakrikštijo kataliko ir ortodoksės šeimos kūdikį); papasakos kaip žmonių padedamas (kartais su kepure rankose prie pastolių prašydamas aukų) skurdžiame darbininkų rajone statė Švenčiausiosios Jėzaus Širdies bažnyčią Peterburge; ir ne tik pats žmones mylėjo, bet ir patyrė jų meilę: kai visi stengėsi bėgti iš badaujančio miesto, vis kažkas atnešdavęs jam maisto davinį su duona, kuri tuomet buvo aukso vertės… (p. 24).

Scroll to Top