Palaimintasis Teofiliau, Tėvynės mylėtojau!
Dėkodami Aukščiausiajam už visas malones,
su pasitikėjimu kreipiamės į tave, mūsų užtarėjau,
o dvasios gelmėje tarsi iš amžinybės atsiliepia tavojo balso aidas:
„Šventieji danguje jautriau išklauso maldų savo tautiečių.“
 
Didis ganytojau,
brangi tau buvo mūsų Tėvynė – LIETUVA.
Drauge su ja ėjai kančios keliu,
širdyje nešdamas kalėjimų ir lagerių nakties neužtemdytą laisvės viltį.
Nesulaukei jos išsipildymo, bet likai spindintis švyturys
per šimtmečio slenkstį į naujo gyvenimo rytą žengiančiai Tėvynei.
 
Tavasis Golgotos kelias šiandien mums byloja,
jog laisvė yra brangi dovana,
laimėta ant jos aukuro sudėtų gyvenimų kaina.
Laisvė – trapi dovana, širdimi saugoma, rankų darbu puoselėjama.
 
Palaimintasis Teofiliau,
būdamas Dievo artumoje,
gerai matai naujus šių laikų sunkumus bei klystkelius.
Tau pažįstami ir šešėliai skausmo,
kurį motinos Tėvynės veide
palieka ištuštėjusios sodybos ir pasaulyje išsisklaidę jos vaikai.
 
Brangus mūsų užtarėjau,
melski Visagalį malonės savajam kraštui,
kad atsinaujintų mumyse Evangelijos dvasia,
kad nepaleistume Apvaizdos rankos,
o širdys atsivertų Dievo ir žmonių meilei,
vedančiai tiesos keliu į šviesią Lietuvos ateitį.
 
Ištikimasis ganytojau kankiny,
tau patikime visus prašymus,
kad Viešpats dieviškoje savo Širdyje saugotų
nuo naujų negandų Marijos globojamą mūsų šalį.
 
Tenepasiekia Tėvynės piktos jėgos,
teviešpatauja ramybė šioje didvyrių ir kankinių žemėje,
kad joje skleistųsi ir klestėtų Kristaus karalystė.
Šventojo garbė, kurios nepaliausime tau melsti,
tebus didesnei Švenčiausiosios Trejybės garbei ir šlovei,
o mūsų Tėvynės džiaugsmui ir palaimai.
 
Amen.
 
Malda už Tėvynę (PDF) atsisiųsti
Scroll to Top