Kaišiadorių vyskupo Jono Ivanausko pamokslas Romos šv. Baltramiejaus bazilikoje perduodant pal. Teofiliaus relikvijas Naujųjų laikų kankinių šventovei
2018 m. vasario 6 d.
 
Brangus monsinjore Angelo Romano, Šv. Baltramiejaus bazilikos Rektoriau,
Brangūs broliai vyskupai ir kunigai,
Brangus Zdislaw Kijas OFM conv. – bylos relatoriau ir garbingi Šventųjų skelbimo kongregacijos bendradarbiai,
Brangus lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos rektoriau ir bendruomenės nariai,
Pašvęstojo gyvenimo nariai,
Lietuvos Respublikos ambasadoriai (prie Švento Sosto ir Italijos Respublikos),
Lietuvių bendruomenės Italijoje nariai,
Brangūs piligrimai iš Lietuvos,
Brangūs broliai ir seserys!
 

Pirmiausia norėčiau padėkoti monsinjorui Angelo Romano, Šv. Baltramiejaus bazilikos rektoriui, už suteiktą galimybę švęsti Eucharistiją šioje bazilikoje, kuri yra 20-ojo ir 21-ojo amžiaus tikėjimo kankinių šventovė, ir įteikti palaimintojo Teofiliaus Matulionio relikvijas. Tai šventovė mūsų brolių ir sesių, kurie įvairiose pasaulio kraštuose liudijo tikėjimą Kristumi ir ištikimybę Bažnyčiai.Pal. Teofiliaus relikvijos ant apaštalo Baltramiejaus sarkofago. Algirdo Jurevičiaus nuotr.

Sekdami pirmųjų amžių kankinių pavyzdžiu, jie atidavė savo gyvenimą už brolius, ištvermingai, ištikimai ir tvirtai sekdami Kristų.

Romos miestas – tai tikėjimo kankinių miestas. Didysis cirkas, katakombos, senosios bazilikos ir kitos vietos yra krikščionių kankinystės liudytojai. Kankinystė visada aktuali Bažnyčiai. Tai Evangelijos liudijimas šiandieniame gyvenime. Taip pat ir šiandien daug mūsų brolių ir sesių kenčia dėl tikėjimo Kristumi, yra persekiojami ir žudomi. Kartais tas persekiojimas atrodo nematomai: norima sugriauti tikėjimą, krikščioniškas ir žmogiškas vertybes, ištrinti Dievo veidą žmoguje…

Bažnyčia Lietuvoje turi ilgą sovietinių laikų tikėjimo persekiojimo kankinių istoriją. Vienas iš iškiliausių tikėjimo gynėjų yra Teofilius Matulionis, vyskupas ir kankinys. Apaštaliniame laiške popiežius Pranciškus palaimintąjį Teofilių apibūdina kaip „ganytoją pagal Jėzaus Širdį, didvyrišką Evangelijos liudytoją, drąsų Bažnyčios ir žmogaus orumo gynėją“.

Su dideliu džiaugsmu šventėme jo paskelbimą palaimintuoju, praėjusiais metais, birželio 25 d. Vilniuje. Dar kartą norėčiau padėkoti Jo Eminencijai kardinolui angelo Amato, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui, Šventojo Tėvo atstovui beatifikacijos iškilmėje.

Romos miestas buvo labai brangus palaimintajam Teofiliui. Roma jam turėjo gilią prasmę. Roma buvo ištikimybės Bažnyčiai simbolis. Teofilius lankėsi Romoje du kartus ir jį privačioje audiencijoje priėmė popiežius Pijus VI 1934 ir 1936 metais. Popiežius Pijus XI norėjo išgirsti apie Rusijoje persekiojamos Bažnyčios padėtį. Teofilius Matulionis buvo daugelio persekiojimų ir kankinystės liudytojas. Buvo persekiojama Katalikų, Ortodoksų Bažnyčiai, o taip pat ir kiti krikščionys. Iš Teofiliaus susitikimo su popiežiumi Pijumi XI yra išlikę keletas jaudinančių liudijimų.

1934 m. kovo 24 d. vyskupas Teofilius Matulionis dalyvavo privačioje popiežiaus Pijaus XI audiencijoje. Kai kurie tekstai, kurie remiasi tėvo Juozo Gusto OSB, lydėjusio Matulionį Romoje pasakojimais, aprašo išskirtinį įvykį, nutikusį šio susitikimo metu. Kai vyskupas Teofilius audiencijos pradžioje atsiklaupė pabučiuoti Popiežiui žiedą, Šventasis tėvas pasakė: „Tai aš turiu atsiklaupti prieš Jus“. Remiantis liudytojų pasakojimais, prieš priimant Popiežiaus palaiminimą, vyskupas Teofilius, drebančiomis rankomis, palaimino Jo Šventenybę.

Po privačios audiencijos įvyko lietuvių maldininkų susitikimas su popiežiumi Pijumi XI, kuris kreipėsi itališkai maždaug šiais žodžiais: „Džiaugiamės matydami tokį gražų lietuvių būrelį, atvykusį Romon pelnyti jubiliejaus atlaidus bei dalyvauti Velykų dieną palaimintojo kunigo Jono Bosko kanonizacijoje.

Sakėme, džiaugiamės jumis, nes Lietuvą prisimename, ją iš arti pažįstame, nes juk Mes ten esame buvę. Gal dar atsiras ir kitas Popiežius, kuris bus Lietuvoje, bet iki šiol Mes vieni tenai tebuvome.

Mūsų džiaugsmas didėja, kai pamąstome, kad šis jau nebe pirmas lietuvių būrelis šiais Švenčiausiais metais pas Krikščionijos tėvą. Mūsų džiaugsmas dar labiau auga, matant čia pat Jo Ekscelenciją vyskupą Teofilių Matulionį, kuriame Mes matome ne tik žydinčio tikėjimo ir religijos žmogų, bet ir tikrą tikėjimo išpažinėją, kankinį“.

1934 m. balandžio 1 d. vyskupas Teofilius Matulionis dalyvavo kunigo Jono Bosko kanonizacijoje. Už savaitės išvyko į Turiną ir kartu su kitais kardinolais bei vyskupais dalyvavo pontifikalinėse, padėkos už kunigo Jono Bosko kanonizaciją Mišiose.

Šiandien vyskupas Teofilius vėl sugrįžta į Romą. 2017 m. birželio 25-ąją, Teofiliaus beatifikacijos dieną, popiežius Pranciškus po Viešpaties angelo maldos sakė: „Šiandien Vilniuje, Lietuvoje, bus paskelbtas Palaimintuoju vyskupas Teofilius Matulionis, kuris 1962 m. būdamas beveik devyniasdešimt metų amžiaus buvo nužudytas iš neapykantos tikėjimui. Garbė Dievui už šio drąsaus tikėjimo ir žmogaus orumo gynėjo liudijimą. Plojimais pasveikinkime jį ir visą lietuvių tautą!“.

Palaimintojo Teofiliaus relikvijos pasilieka čia, kartu su daugeliu kitų kankinių, kurie mums yra Prisikėlusio Jėzaus pergalės liudytojai. Jie taip pat yra vilties ir meilės, autentiško ir gyvo tikėjimo liudytojai. Melskimės, kad Viešpats suteiktų mums dvasios tvirtumo, kad sekdami garbingu kankinių pavyzdžiu Dievo klausytume labiau nei žmonių ir drąsiai išpažintume tikėjimą.

Amen.

Adomo Griauslio nuotraukos

Scroll to Top