Mieli Palaimintojo Teofiliaus bičiuliai,

Sveikinu jus visus Kristaus Gimimo šventėje. Priimdami gimusį Jėzų mes tampame Išganymo žinios, Gerosios naujienos nešėjais. Todėl ir noriu jus visus pasveikinti ir padėkoti už gyvą tikėjimo liudijimą ir misijinę krikščionio tarnystę. Palaimintasis Teofilius tai vykdė labai sudėtingomis sąlygomis. Bet jo pavyzdys mus įkvepia, pasitikint Dievu, su meile Jėzų skelbti ir liudyti savo aplinkoje.

Sveikindamas Kalėdų šventėje, dėkoju Dievui ir džiaugiuosi už jus, kad Viešpats su jumis ir per jus nuveikė tiek daug nuostabių darbų!

Džiaugiuosi, kad kiekvieną sekmadienį Kaišiadorių katedroje ar Marijos radijo dėka galime drauge melstis kalbėdami Dievo gailestingumo vainikėlį, adoruoti Švenčiausiąjį Sakramentą, dalyvauti Šventosiose Mišiose. Šia proga noriu ypatingai padėkoti katedros administratoriui mons. Rimvydui Jurkevičiui ir kunigui vikarui Mindaugui Grendai, Kaišiadorių parapijos karitietėms, Gyvojo rožinio ir kitų maldos grupių nariams, parapijiečiams ir atvykstantiems piligrimams. Dėkoju įvairių vyskupijų broliams kunigams už šv. Mišių auką, o jų parapijų choristams ir chorų vadovams už maldingą ir profesionalų giedojimą. Dėkoju Marijos radijui už sekmadienio liturgijos transliavimą iš Palaimintojo koplyčios.

Džiugu, jog vyskupo Algirdo Jurevičiaus knyga „Susipažinkime – esu Teofilius“ yra išversta ir išleista anglų ir lenkų kalbomis. Už šiuos vertimus ir leidimus ypač dėkoju Kanados lietuviams kunigui Vytui Staškevičiui, Henry Švažas, prel. Jonui Staškevičiui,  Reginai Choromanskytei, Jurgiui Kuliešiui, Lietuvos garbės konsului Monrealyje Arūnui Staškevičiui. Dėkoju Varšuvos – Pragos vyskupui Romuald Kamiński už knygos išleidimą Lenkijoje.

Kalėdų šventėje sveikinu parapijų kunigus ir tikinčiuosius (Lietuvoje, JAV Lenkijoje), kur šiais metais buvo perduotos Palaimintojo relikvijos arba jų parapijose pagerbimui buvo atvežtas Teofiliaus didysis relikvijorius.

Su kalinio Teofiliaus laiškų dvasia nuoširdžiai sveikinu visus Palaimintojo giminaičius. Džiaugiuosi ir dėkoju jums už pagarbą ir meilę Teofiliui, maldingumą, gyvą tikėjimą, bičiulystę, bendradarbiavimą, asmeninius Teofiliaus daiktus perduotus vyskupijai.

Kristaus Gimimo šventėje sveikinu ir dėkoju Palaimintojo kanonizacijos bylos Postuliatoriui kun. Mariui Talučiui, profesionaliems Teofiliaus interneto svetainės administratoriams ir rėmėjams, svetainės lankytojams ir feisbuko bičiuliams, Marijos radijo vadovams, savanoriams, klausytojams, geradariams ir aukotojams.

Brangieji! Viešpats nuostabiai veikia per kiekvieną žmogų. Dėkoju jums už ištikimybę Viešpačiui. Tegul Gerasis Dievas kasdien veikia su jumis ir per jus, kad žmonės, matydami jūsų gerus darbus, šlovintų Tėvą, esantį Danguje.

Šviesių, Dievo artumu paženklintų Kalėdų švenčių ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų!

Su Pagarba ir dėkingumu – Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas

Scroll to Top