MIELI PALAIMINTOJO TEOFILIAUS BIČIULIAI,

Šiuo išbandymų metu Jėzus ypatingai yra su mumis. Kryžiaus galia, Gavėnios laikotarpio Šventojo Rašto žodžiais, Jis mums kalba, stiprina teikdamas reikalingas malones, palaiko viltį ir kviečia pasitikėti Juo. Dievo gailestingoji meilė apgaubia net ir tada, kai mums sunku viltis ir pasitikėti.

Kaip didelę dovaną šiame kančios kelyje turime palaimintąjį Teofilių, – Dievo mylėtoją, kančios vyrą, mums artimą bičiulį. Jam tikrai rūpime mes, mūsų gyvenimas, mūsų amžinoji laimė. Jo patirtis mus įkvepia VISADA PASITIKĖTI DIEVU. Teofiliaus gyvenime buvo nuolatinė nežinia dėl ateities, pastovus nepriteklius, nežmogiškos kalinimo ir gyvenimo sąlygos… Ir šitokiomis aplinkybėmis jo žvilgsnis krypo į gelbstintį Dievą. „Kada meldžiuosi, nieko nebijau. Būk šventa valia tavo!“

Pasibaigus Beatifikacijos iškilmėms daugybė žmonių Vilniaus ir Kaišiadorių katedroje apkabino palaimintojo sarkofagą kaip brangų ir labai artimą bičiulį. Labai savą šventąjį! Tad ypač dabar, dvasiškai apkabinkime Teofilių, kad jo malda pas Viešpatį mus stiprintų, saugotų, padėtų melstis ir pasitikėti Dievu.

Šiuo išbandymo metu yra labai arti Dievo malonė! Dievo malonės skirtos mums! Tad su tvirtu tikėjimu ir pasitikėjimu melskimės, junkimės į bendrą maldą įvairių komunikacijos priemonių dėka. Šalia įvairių dienos maldų, kreipkimės į Švenčiausiąją  Jėzaus Širdį, Dievo Motiną Mariją, melskimės į palaimintąjį Teofilių.

Šeimoje, bičiulių tarpe, kasdien melskimės vieni už kitus. Dalinkimės gerumu, palaikykime vieni kitus viltimi, būkime pasirengę vieni kitiems padėti. Kasdien taip pat melskimės už gydytojus, medicinos darbuotojus, policijos pareigūnus, valdžios kompetentingų institucijų atstovus. Melskimės už mūsų Tėvynę Lietuvą ir visą pasaulį. Saugokime save ir vieni kitus, griežtai laikykimės karantino reikalavimų.

Būdami su Dievu visada esame stiprinami per Krikštą gauta Viltimi. Tikrai, praeis šis negandos metas, išves Viešpats savo keliu, nuplaus, apvalys malonės vandeniu ir apkabinęs priglaus prie savo Širdies. Priglaus, kad kasdien jausdami Jo meilę, brangintume šventąjį tikėjimą ir juo gyventume.

Būkite palaiminti, būkite Viešpaties artume!

Palaimintasis Teofiliau, pasitikėjimo Dievu mokytojau ir Dieviškojo gailestingumo apaštale, melski už mus!

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas
Kaišiadorys, 2020.03.24

Scroll to Top