MIELI PALAIMINTOJO TEOFILIAUS BIČIULIAI, SVETAINĖS TEOFILIUS.LT LANKYTOJAI!

Kristus prisikėlė! Iš tiesų prisikėlė! Aleliuja!

Nuoširdžiai sveikinu Jus Velykų šventėje! Kokia nenusakomai didelė Jėzaus meilė mums, žmonėms! Kokie brangūs Dievui esame kiekviena ir kiekvienas iš mūsų! Kaip nuostabu, kad mums gerasis Viešpats skyrė amžiną, niekada nesibaigiantį gyvenimą su Juo.

Jėzaus kančios, mirties ir Prisikėlimo įvykis mums labiausiai parodo, dėl ko turime Jį kasdien sekti. Kasdien girdėti Evangelijoje Jo žodžius ir suprasti Jo veiksmus. Šventieji, o ypač kankiniai, iškalbingiausiai mums liudija, koks brangus yra Jėzus, kad dėl Jo verta net savo gyvybę atiduoti. Palaimintojo Teofiliaus gyvenimas parodo, kad visokiose gyvenimo aplinkybėse labai svarbu pasitikėti Dievu. Net jei ir nesiseka visada tai padaryti, žinokime, Jėzus mus stiprina, nepalieka mūsų, įvairiais būdais ir ženklais mus drąsina. Jam esame labai brangūs!

Šventieji yra tie Evangelijos Jėzų mylintys mokiniai, kurie stovi prie mirštančio Viešpaties kryžiaus, pirmieji Velykų rytą bėga prie kapo ir skuba kitiems mokiniams pranešti džiaugsmingą žinią. Šventieji yra nuostabiausi tikėjimo Prisikėlusiuoju mokytojai. Toks yra, brangieji, mūsų Teofilius!

Džiaugiuosi, kad sekmadienių vakarais į Kaišiadorių katedrą adoruoti Švč. Sakramentą ir dalyvauti Šv. Mišiose atvyksta vis daugiau ir daugiau piligrimų. Daug "Marijos radijo" klausytojų meldžiasi drauge. Ačiū visiems!

Velykų švenčių proga nuoširdžiai dėkoju jums, kurie rūpinatės svetaine, jos palaikymu, esate tikri Teofiliaus bičiuliai. Dėkoju, džiaugiuosi, sveikinu gausėjantį Teofiliaus bičiulių ratą Lenkijoje, JAV, Kanadoje, Rusijoje, Baltarusijoje ir kitose šalyse.

Su Didžiosios savaitės atsidavimu Dangiškojo Tėvo valiai, išreiškiu savo, ir manau, visų Teofiliaus bičiulių krikščionišką artumą Paryžiaus arkivyskupijai, jos ganytojui, ir visiems Prancūzijos žmonėms. Dievo Motina Švč. Mergelė Marija, stovėjusi po Jėzaus kryžiumi ir tapusi mūsų Motina, lieka ištikima savo pašaukimui ir misijai. Tikrai išauš Prisikėlimo Rytas ir Viešpats Jėzus džiaugsmu ir begaline laime pašventins mūsų kantrybę, pasitikėjimą ir ištikimybę Jam.

Visiems, brangieji, gilaus susitikimo su Prisikėlusiuoju Jėzumi džiaugsmo!

†Jonas Ivanauskas
Kaišiadorių vyskupas
Scroll to Top