2011-05-03

1990 m. Kaišiadorių vyskupijoje buvo pradėta buvusio Kaišiadorių vyskupo arkiv. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos byla, kurios pirmasis etapas buvo baigtas 2008 m. gegužės 1 d., o surinkti dokumentai bei liudijimai buvo perduoti į Šventųjų skelbimo kongregaciją Vatikane – Romoje. Ten surinkti dokumentai dar kartą buvo atsakingų asmenų patikrinti ir sutvarkyti pagal kongregacijos iškeltus reikalavimus.

Beatifikacijos bylos postulatoriaus pareigoms Romoje buvo paskirtas arkiv. Jonas Bulaitis, kuris ne tik pats asmeniškai rūpinosi bylos eiga, bet į pagalbą pasitelkė Romoje studijuojantį Kaišiadorių vyskupijos kunigą teol. lic. Mindaugą Sabonį. Po arkiv. Jono Bulaičio mirties (2010 m. gruodžio 25 d.) Kaišiadorių vyskupas 2011 m. sausio 28 d. naujuoju bylos postulatoriumi paskyrė kun. Mindaugą Sabonį.

Šventųjų skelbimo kongregacija 2011 m. vasario 28 d. iš savo pusės beatifikacijos bylai paskyrė relatoriumi lenkų kilmės Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino narį Zdzisław Kijas OFM Conv.

Tėvas Zdzisław Kijas OFM Conv. (g. 1960 m.) priklauso Krokuvos šv. Antano Paduviečio pranciškonų konventualų provincijai (Lenkija). Kunigu buvo įšventintas pop. Jono Pauliaus II 1986 metais. Teologijos daktaratą dogmatikos ir religijos mokslų srityje apsigynė 1990 m. katalikiškame universitete Louvain-La-Neuve (Belgija), o po šešių metų apsigynė habilitaciją. 1996-1997 m. studijavo šv. Bonaventūros universitete New York (JAV) ir tapo humanitarinių mokslų magistru. Buvo Liublino katalikiškojo universiteto dėstytoju, dėstė teologijos disciplinas Čekijoje bei Rumunijoje. Nuo 1995 m. aktyviai darbavosi Krokuvos popiežiškoje teologijos akademijoje: vadovavo ekumenizmo katedrai, buvo Ekumeninio dialogo instituto direktoriumi. 2003 m. tapo profesoriumi, o 2005 m. pakviestas į Romą vadovauti popiežiškajam teologijos fakultetui Šv. Bonaventūros Seraficum tarptautinėje Mažesniųjų brolių Konventualų kolegijoje (Collegio Internazionale Frati Minori Conventuali). 2010 m. sausio 28 d. pop. Benediktas XVI paskyrė jį Šventųjų skelbimo kongregacijos relatoriumi.

Relatoriaus pareigos – susipažinti su pateikta dokumentine medžiaga bei rūpintis beatifikacijos bylos eiga kongregacijoje. Paprastai kalbant, relatorius yra kontaktinis asmuo iš kongregacijos pusės, su kuriuo bendradarbiaudamas postulatorius turi paruošti taip vadinamą Positio – kandidato į palaimintuosius gyvenimo ir veiklos pristatymą, pasiremiant byloje surinktais dokumentais bei liudijimais, išryškinant Dievo tarno herojiškas dorybes bei galimą smurtinę mirtį dėl tikėjimo (kankinystės atveju). Paruošta Positio bus svarstoma įvairiose Šventųjų skelbimo kongregacijos komisijose, nuo kurių sprendimų priklausys tolesnė bylos eiga.

2011 m. kovo mėnesį kun. M. Sabonis gavo pirmąją užduotį iš relatoriaus: paruošti visų byloje liudijusių asmenų sąrašą, nurodant jų ryšį su Dievo tarnu, bei jų liudijimuose rasti informacijos Dievo tarno kankinystei patvirtinti ar paneigti; taip pat svarbu surinkti visą informaciją apie nūdienos pamaldumą, meldžiant Dievo tarnui altoriaus garbės, bei apie Dievo tarno asmenybės aktualumą nūdienai (fama signorum). Ši užduotis – tai pirmasis žingsnis ruošiant Positio.

2011 m. gegužės 3 d. Kaišiadorių vyskupas Juozas Matulaitis kartu su bylos postulatoriumi kun. Mindaugu Saboniu lankėsi Šventųjų skelbimo kongregacijoje ir susitiko su bylos relatoriumi Zdzisław Kijas OFM Conv. Relatorius pabrėžė, jog ruošiant Positio reikia siekti visą surinktą bylos medžiagą pristatyti kaip vieną, aiškų ir įtikinamą paveikslą, bylojantį apie Dievo Tarno Teofiliaus Matulionio tikėjimo liudijimą. Svarbu neprarasti ir kritinio žvilgsnio į surinktą medžiagą, todėl byloje atrasti neaiškumai ar neatitikimai turi būti taip pat nurodyti bei įvertinti.

Susitikimo metu buvo paliesta Dievo tarno arkiv. Teofiliaus Matulionio aktualumo tiek Lietuvai tiek Kaišiadorių vyskupijai tema. Ekscelencija pristatė Guronyse veikiantį Rožinio slėpinių kelią, pakomentavo koplyčios paveiksluose pavaizduotą Septynių Dievo Motinos Marijos skausmų kelią, sujungtą su svarbiausiais Dievo tarno Teofiliaus gyvenimo epizodais. Bylos relatorius Zdzisław Kijas OFM Conv. davė naudingų patarimų, kaip galima būtų skatinti, rinkti ir byloje pristatyti karštą tikinčiųjų troškimą matyti Dievo tarną palaimintųjų eilėse. Relatorius jau yra gerai susipažinęs su visais proceso dokumentais, todėl prisiminė apie analogiškas kongregacijoje nagrinėtas kankinystės bylas. Jis pastebėjo, jog būta atvejų, kai ne tiek procesiniai dokumentai, kiek tikinčiųjų pamaldumas bei veiksmingumas dėl Dievo tarno yra lemiamas veiksnys tokios rūšies bylose.

Gerai suprasdamas, jog dėl užsitęsusios sovietmečio okupacijos nebuvo galima anksčiau padaryti ekshumacijos ir surinkti daugiau liudininkų, tėvas Zdzislaw atkreipė dėmesį, kad kai kurių liudininkų atsakymai yra per daug lakoniški, todėl juos bus sunku panaudoti rašomoje Positio. Pasak relatoriaus, jei ir nekyla abejonių dėl komunistinio režimo kėslų (martirio formale ex parte persecutoris) ar Dievo tarno intencijos aukotis (martirio formale ex parte servi Dei), tai ties martirio materiale (persekiotojo sukelta fizinė mirtis) aspektu reikės nuodugniai padirbėti.

Susitikimo pabaigoje vyskupas relatoriui įteikė atminimo dovanų ir pakvietė apsilankyti Lietuvoje.

Kaišiadorių vyskupo generalvikaras
Scroll to Top