TEOFILIUS MATULIONIS – ARKIVYSKUPAS
Popiežius Jonas XXIII pagerbė Sibiro kankinį
 
VATIKANAS. – Popiežius Jonas XXIII, pagerbdamas gausius Teofilio Matulionio nuopelnus Lietuvos Bažnyčiai ir jo ne palaužiamą ištikimybę tikėjimui ir Šventajam Sostui, jau 1960 metais suteikė Apaštalų Sosto Asistento garbę. Šiomis dienomis gi Šv. Tėvas Jonas XXIII, minint jo 33 metų ištikimo ganytojavimo sukaktį, išimtinu atveju pasiųsdamas sveikinimo telegramą, dar labiau išaukštino vysk. T. Matulionį, suteik damas jam asmeninį arkivyskupo titulą. Arkivyskupas Teofilius Matulionis ir toliau lieka Kaišedorių vyskupijos ordinaru, nors ir kliudomas eiti šias pareigas, bet savo nepalaužiama dvasia nuolat stiprindamas Lietuvos tikinčiųjų tikėjimą.
 

Vasario 9  dieną sukako lygiai 33 metai, kaip Kaišiadorių vyskupas Teofilius Matulionis, šv. Tėvo Pijaus XI-jo slaptai, dėl komunistų persekiojimų, buvo paskirtas tituliniu Matregos vyskupu i r Mogilevo arkivyskupijos, apaštališkojo administratoriaus vysk. A. Maleckio pagelbininku. 1929 metais vasario 9 dieną vyskupas T. Matulionis buvo irgi slaptai vysk. Maleckio konsekruotas – pašventintas vyskupu. Vos pusei metų praslinkus vyskupas T . Matulionis buvo komunistų antru kartu suimtas, 24 kartus GPU tardytas ir nuteistas 10 metų sunkiesiems darbams ir išvežtas į koncentracijos stovyklą Solovkų saloje Baltojoje jūroje. Tik 1933.X. 19 d . vysk. Matulionis, Lietuvos vyriausybei pasikeitus kaliniais su Rusija, buvo išleistas iš kalėjimo i r atvykus Latvijon visiems paaiškėjo ,kad jis yra vyskupas. Laisvoje Lietuvoje vysk. T . Matulionis ėjo įvairias pareigas pavaduodamas Kauno arkivyskupą dr. J . Skvirecką ir 1943 metais, mirus vyskupui Kuktai, buvo paskirtas Kaišiadorių vyskupijos ordinaru. Už trijų metų, 1946 metais buvo komunistų vėl suimtas ir deportuotas Rusijon, iš kur visai iškankintas grįžo tik po 10 metų 1956 metais, bet komunistų valdžia neleido jam eiti ordinaro pareigas Kaišiadoryse, o  privertė apsigyventi Šeduvoje. Čia, tikėdamas laisvės prisikėlimu, kankinys vyskupas baigia savo amžiaus garbingą 9-tą dešimtį metų.

Ta proga visi laisvuose kraštuose lietuviai siunčia širdingiausius sveikinimus arkivysk. Tefiliui Matulioniui, sulaukusiam šios didžios pagerbimo valandos ir kartu Lietuvai nupelniusiam didį šv. Tėvo XXIII pripažinimą.

Skelbiamas tekstas neredaguotas. 1962-02-14, DRAUGAS (PDF) 

„Draugas” – populiariausias lietuviškas laikraštis, leidžiamas už Lietuvos ribų. Įkurtas 1909 m. liepos 12 d. Wilkes Barre, PA, į Čikagą perkeltas 1912 m. Tai seniausias be pertraukos pasaulyje leidžiamas lietuviškas laikraštis.
Scroll to Top