Baigiasi 2018 metai… Į istoriją jie įeis kaip ypatingų malonių, jubiliejų metai. Trumpai peržvelkime kuo turtingi buvo šie metai susitikimuose su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu.

Metų pradžioje, Sausio 6 dieną, buvo patvirtinta ir paskelbta palaimintojo Teofiliaus litanija. Joje atsispindi palaimintojo kankinio gyvenimo veiklos, pamaldumo ir dvasinio gyvenimo pagrindiniai momentai. Litanija platinama paveikslėliuose, internete, išversta į anglų ir lenkų kalbas. Seselės benediktinės iš Kauno sukūrė nuostabią melodiją šiai litanijai. Kernavės seselės vienuolės parašė maldos devyndienio tekstus prašant reikalingų malonių įvairiomis intencijomis. Kanoniniai paveikslėliai su malda prašant kanonizacijos malonės išleisti anglų, prancūzų, lenkų, ispanų, katalonų, latvių, vokiečių, rusų kalbomis. Vyskupo Algirdo Jurevičiaus knyga Susipažinkime – esu Teofilius“ platinama lietuvių, lenkų kalbomis, numatomi vertimai ir į kitas kalbas. Palaimintojo Teofiliaus žinomumas peržengia Lietuvos ribas, ne vieną reportažą apie Palaimintąjį parengė Lenkijos katalikiška televizija.

Sausio 21 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas iškilmingai pašventino palaimintojo Teofiliaus relikvijų vietą Merkinės Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Tą pačią dieną Kaišiadorių katedroje įvyko operos solistų Liudo Mikalausko ir Egidijaus Bavikino sakralinės muzikos koncertas „Padėka palaimintajam Teofiliui“.

Vasario 6-7 dienomis Romoje lankėsi Lietuvos piligrimai – vyskupai, vienuoliai bei pasauliečiai padėkoti popiežiui Pranciškui už Teofiliaus Matulionio beatifikaciją – paskelbimą palaimintuoju.

Vasario 6 d. Tibrio upės saloje esančioje apaštalo šv. Baltramiejaus bazilikoje (Basilica di San Bartolomeo all’Isola, Roma) šv. Mišių metu bažnyčiai buvo perduota pal. Teofiliaus Matulionio relikvija. Šv. Baltramiejaus bazilikoje popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimu buvo įkurta Naujųjų kankinių šventovė (Santuario dei nuovi martiri), primenanti apie XX amžiaus krikščioniškojo tikėjimo liudytojus – visų konfesijų – katalikų, ortodoksų, protestantų…

Vasario 7 d. piligrimai iš Lietuvos kartu su kitais piligrimais dalyvavo bendrojoje Popiežiaus audiencijoje. Po audiencijos Lietuvos vyskupai asmeniškai padėkojo popiežiui už Teofiliaus Matulionio beatifikaciją ir padovanojo tapytą kanoninio palaimintojo Teofiliaus paveikslo kopiją. Būtent iš kanoninio paveikslo palaimintasis Teofilius yra atpažįstamas, o jo gyvenimas ir kankinystė tampa vis plačiau žinomi pasaulyje.

Kovo 4-5 dienomis Poznanės arkivyskupo Stanisław Gądecki ir Vilniaus krašto mylėtojų draugijos kvietimu Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas lankėsi Poznanėje (Lenkija). Kelionės tikslas – dalyvauti šv. Kazimiero pagerbimui skirtoje programoje bei supažindinti Poznanės tikinčiuosius su palaimintuoju Teofiliumi Matulioniu. Vyskupą kelionėje lydėjo generalvikaras mons. Algirdas Jurevičius. Vyskupas aukojo šv. Mišias ir perdavė palaimintojo Teofiliaus paveikslą, literatūros lenkų kalba Poznanės Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės pagalbos ir šv. Magdalenos bazilikoje ir kunigų seminarijoje.

Balandžio 14 dieną palaimintojo Teofiliaus relikvijos per Maskvos arkivyskupo atstovo rankas perduodamos į Rusijos šventoves Maskvoje, Sankt Peterburge ir Vladimire. Jo dangiškojo užtarimo šaukiasi Rusijos tikintieji.

Balandžio 25 d. Kauno arkivyskupas metropolitas Lionginas Virbalas Sankt Peterburgo Švč. M. Marijos bažnyčioje pašventino vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio koplyčią. Paveikslą koplyčiai nutapė dailininkas Aleksandras Frolovas, altoriaus stalą ir pulpitą padovanojo Alantos technologijų ir verslo mokyklos bendruomenė.

Turbūt pats svarbiausias 2018 metų šventimas buvo birželio 14-17 dienomis, švenčiant pirmąsias beatifikacijos metines ir palaimintojo Teofiliaus liturginį minėjimą. Šios kelios dienos sutraukė didžiulį skaičių piligrimų į Kaišiadorių katedrą, rengėjai suorganizavo puikią, turiningą programą. Taip pat birželio 14 dieną buvo perduotos pal. Teofiliaus relikvijos Kauno seselių benediktinių vienuolynui, prie kurio 7 metus vyskupas Teofilius gyveno. Šv. Mikalojaus bažnyčioje seselių rūpesčiu, altoriuje buvo įrengta garbinga ir skoninga vieta relikvijoriui. Birželio 16 diena penki Kauno seminarijos auklėtiniai priėmė kunigystės skyrimus ir sutaną prie Teofiliaus sarkofago.

Birželio mėnesį grafiti dailininkas Tadas Vincaitis – Plugas per visą Kaišiadorių A. Brazausko gimnazijos pastato sieną nutapė neofreskinį vyskupo Teofiliaus portretą.

Liepos 1-12 dienomis Žemaičių Kalvarijos atlaiduose maldai ir viešam pagerbimui iškilmingai išstatytas palaimintojo Teofiliaus didysis relikvijorius.

Liepos 2 dieną popiežius Pranciškus paskyrė Kauno arkivyskupijos augziliaru – vyskupu pagalbininku Algirdą Jurevičių, Kaišiadorių vyskupijos kunigą ir šios vyskupijos generalvikarą bei palaimintojo vyskupo Teofiliaus kanonizacijos bylos postulatorių. Vyskupo konsekracija įvyko rugpjūčio 19 dieną Kauno arkikatedroje. Padėkos žodyje po šv. Mišių naujasis vyskupas sakė jog dėl jo paskyrimo vyskupu palaimintasis Teofilius yra daug prisidėjęs. Tęsti toliau pradėtus kanonizacijos postulatoriaus darbus Kaišiadorių vyskupas paskyrė kunigą Marių Talutį.

Liepos 12 dieną palaimintojo Kaišiadorių katedros palaimintojo Teofiliaus koplyčią ir kurijos muziejinę ekspoziciją aplankė svečiai iš Vatikano tarnaujantys Valstybės sekretoriate ir Dieviškojo kulto kongregacijoje.

Liepos 14 d. Birštono sakralinio muziejaus vadovė dr. Roma Zajančkauskienė tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Solovkuose (Rusija) skaitė paskaitą apie arkivyskupo Teofiliaus Matulionio darbą Rusijos katalikų labui.

Rugpjūčio 2-12 dienomis seselė Regina Teresiūtė suorganizavo piligriminę kelionę palaimintojo Teofiliaus Matulionio pėdomis Rusijoje: Kemė, Solovkų sala, Anzer sala, Ledeinoje Pole, Sankt Peterburgas. Piligrimus lydėjo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius.

Kauno kunigų seminarijos pirmojo kurso auklėtiniai savo kurso dangiškuoju globėju kunigystės formacijos kelyje pasirinko arkivyskupą Teofilių Matulionį.

Rugsėjo 14 dieną Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas iškilmingai inauguravo pal. Teofiliaus relikvijų gerbimo vietą Suvalkų Dievo gailestingumo šventovėje, Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Dalyvavo Elko vyskupijos, Suvalkų miesto valdžios, Lietuvių bendruomenės atstovai bei gausus būrys parapijiečių.

Pats svarbiausias metų įvykis Lietuvoje – popiežiaus Pranciškaus apaštalinė kelionė rugsėjo 22-23 dienomis. Popiežiui aukojant šv. Mišias Kauno Santakoje buvo atneštos palaimintojo Teofliaus relikvijos. Taip pat Šventasis Tėvas aplankė Vilniaus KGB kalėjimo kamerą, kurioje kalėjo vyskupas Teofilius ir padovano bei uždegė ten žibintą, pagaminta Vatikano meistrų, primenantį primųjų krikščionių paprotį gerbti kankinius. Kaišiadorių vyskupija popiežiui Pranciškui per Apaštalinio Nuncijaus rankas padovanojo vyskupo Teofiliaus grįžusio iš tremties nuotrauką įrėmintą specialiuose rėmuose su dygliuota viela. Taip pat laukiant popiežiaus vizito Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje prie kelio Vilnius-Kaunas geradario dėka atsirado palaimintojo Teofiliaus atvaizdas ant reklaminio stendo su padrąsinančiu užrašu, o ant Žiežmarių tilto iš abiejų pusių popiežių sveikino Kaišiadorių vyskupijos tentai su palaimintojo Teofiliaus atvaizdu.

Rugsėjo 24 dieną Kaišiadorių katedrą aplankė gausus būrys tikinčiųjų iš Baltarusijos grįžtančių iš susitikimo su popiežiumi. Drauge su savo ganytojais vyskupais baltarusiai išreiškė ypatingą pagarbą, pamaldumą ir meilę kankiniui Teofiliui.

Rugsėjo 30 dieną Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pašventino labai gražiai įrengtą vyskupo Teofiliaus relikvijų pagerbimo vietą Širvintų šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje. Taip pat šiais metais Elektrėnų parapijoje vyskupo Teofiliaus garbei buvo išlietas ir pašventintas varpas, pastatytas kryžius (skulpt. Albertas Lunskis) ir nutapytas aukštos meninės vertės paveikslas (dail. Andrius Zakarauskas). Taip pat naujas, skoningas pal. Teofiliaus paveikslas puošia ir Jiezno bažnyčią (dail. Paulius Juška).

Spalio 17 d. Lietuvos Mokslų Akademijos Vrublevskių bibliotekoje vyko teol. dr. Romos Zajančkauskienės, Birštono sakralinio muziejaus vadovės, vieša paskaita, skirta palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofiliaus Matulionio dvasinio gyvenimo raiškai pažinti. Birštono sakralinis muziejus nuo 2000 metų kryptingai domisi palaimintojo Teofiliaus gyvenimu ir kaupia bei saugo su juo susijusius daiktus. Birštono sakralinis muziejus įsikūręs buvusios klebonijos patalpose, kur 1956-1958 metais gyveno vyskupo Teofilius.

Spalio 27 dieną prie palaimintojo Teofiliaus sarkofago atnaujinti savo dvasinius pasiryžimus susirinko daugybė Kaišiadorių vyskupijos Gyvojo Rožančiaus draugijos narių. Šv. Mišių auką aukojo arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, vėliau jis pristatė kelionės įspūdžius keliaujant Teofiliaus pėdsakais po Rusiją.

Lapkričio 8 dieną Šventasis Sostas paskelbė popiežius Pranciškaus sprendimą pripažinti šimtametį Mykolo Giedraičio kultą ir pripažįsta jį palaimintuoju. Palaimintieji Mykolas Giedraitis ir Teofilius Matulionis yra to paties Aukštaitijos krašto vaikai, susiję su Kaišiadorių vyskupija.

Lapkričio 16 d. Palaimintojo vyskupo Teofiliaus koplyčią aplankė ir prie sarkofago šv. Mišias aukojo Švenčionių dekanato kunigai. Palaimintojo pamaldumo kultas bus plėtojamas Švenčionių ir Švenčionėlių parapijose.

Lapkričio 22 d. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas apsilankė Vilniaus kunigų seminarijoje ir skaitė pranešimą apie vyskupo Teofiliaus gyvenimą, pristatė jo kankinystės aktualumą šiandien.

Nuo gruodžio 2 dienos Marijos radijas pradėjo sekmadienines transliacijas iš Kaišiadorių katedros. 15 val. transliuojamas Dievo Gailestingumo vainikėlis, 17 val. Švč. Sakramento adoracija ir 18 val. – Šv. Mišių auka aukojama prie Palaimintojo Sarkofago.

Gruodžio 8 dieną buvo atverta šv. Petro koplyčia Vilniaus arkikatedroje. Joje buvo maldai išstatytos palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Teofiliaus Matulionio pirmojo laipsnio relikvijos. Taip pat atidengta paminklinė lenta ir skulptūra Dievo tarnui arkivyskupui Janui Ciepliakui, Teofiliaus Matulionio bendražygiui iš Peterburgo laikų.

Gruodžio 9 d. Iškilmingai pašventina palaimintojo Teofiliaus relikvijų vieta Kauno arkikatedroje bazilikoje, Švč. M. Marijos Sopulingosios altoriuje.

Gruodžio 14 d. Vilniuje, pranciškonų konventualų patalpose, įvyko tarptautinė mokslinė konferencija skirta naujos koplyčios Vilniaus katedroje atidarymui, nagrinėjusi keturių su Vilniumi susijusių vyskupų gyvenimus. Pranešimą apie vyskupą ir kankinį Teofilių skaitė kun. Marius Talutis. Taip pat buvo numatytas ir kun. dr. Mindaugo Sabonio pranešimas, tačiau dėl techninių kliūčių jis negalėjo atvykti.

Šiais metais prie vyskupo Teofiliaus sarkofago pakabinti 4 padėkos ženklai – votai.

Internetinėje svetainėje www.teofilius.lt paskelbta dešimtys straipsnių, pranešimų, naujų nuotraukų, sulaukta daugiatūkstantinių lankytojų apsilankymų, aktyvi Facebook paskyra, taip pat yra paskyros Youtube, Instagram, Twitter.

Susibūrė nuostabi palaimintojo Teofiliaus bičiulių komanda, kurios nariai pasiaukojusiai atlieka daugybę darbų palaimintojo gyvenimo sklaidai.

Tokioje malonių gausybėje telieka tik dėkoti Dievui ir palaimintajam kankiniui, vyskupui Teofiliui Matulioniui bei prašyti Šventosios Dvasios įkvėpimo naujiesiems metams.

Scroll to Top