Rengiantis arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijai, vyskupas Algirdas Jurevičius patraukliu stiliumi parašė knygą „Susipažinkime – esu Teofilius’. Knyga sulaukė plataus skaitytojų dėmesio Lietuvoje. Tai tarytum pats Teofilius užkalbina ir pakviečia keliauti drauge per jo gyvenimo patirtis. Netrukus ši knyga buvo išversta į lenkų kalbą ir išleista Lietuvoje: „Chciałbym się przedstawić – jestem Teofil.“ Ją vertė Irena Fedorowicz. Visai neseniai taip pat šią knygą, Varšuvos – Pragos vyskupo Romuald Kamiński iniciatyva Varšuvoje išleido seserų Loretiečių leidykla.

Siekiant, kad arkivyskupo Teofiliaus Matulionio įkvepiantis gyvenimo ir tikėjimo liudijimas būtų žinomas ir kitų tautų krikščionims, nutarta šią knygą išversti į anglų kalbą. Tai paskatino ir Popiežiaus Pranciškaus vizito metu parodytas dėmesys palaimintajam Teofiliui ir kitiems Bažnyčios ir mūsų Tėvynės kankiniams. Taip pat piligrimai, atvykstantys pasimelsti prie palaimintojo Teofiliaus iš įvairių kraštų. Vertimu į anglų kalbą „Hello – My name is Teofilius“ palaimintasis susipažįsta su daugybe žmonių pasaulyje.

Iniciatyvos išversti ir išleisti šią knygą ėmėsi kunigas Vytas Staškevičius, daugelį metų tarnaujantis Kanados lietuvių sielovadoje Mississaugoje (Ontario provincija). Kunigas Vytas subūrė komitetą, kuris rūpinosi vertimu, kalbos redagavimu ir teksto parengimu spaudai. Ruošiant knygą didelį darbą atliko prelatas Jonas Staškevičius, Regina Choromanskis (jos tėveliai kilę iš Kaišiadorių), leidybos patirtį turintis Jurgis Kuliešius. Išverstą tekstą redagavo Lietuvos garbės konsulas Monrealyje ir Kvebeko provincijoje Arūnas Staškevičius. Knygos leidybą finansavo Henry Švažas, dedikuodamas ją neseniai mirusios žmonos Dianos Švažas (Choromanskytės) atminimui.

Knyga buvo atspausdinta Toronte, 5000 egzempliorių tiražu. Dalis tiražo, 1000 egzempliorių, liko Kanadoje, kuriuos platinti įsipareigojo Regina Choromanskis. Jungtinėse Amerikos Valstijose šią knygą išplatino Detroito Dievo Apvaizdos parapijos klebonas kunigas Gintaras Jonikas, drauge su lietuvių sielovadoje dirbančiais kunigais. Likusią tiražo dalį, 3000 egzempliorių,  vertimo ir leidybos komitetas išsiuntė į Lietuvą.

Pristatyti knygą ir padėkoti jos vertėjui, leidėjams ir geradariamas į Kanadą atvyko Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Visų pirma, drauge su knygos leidybos komiteto nariais,  vyskupas aplankė Toronto arkivyskupą Jo Eminenciją kardinolą Tomą Collins, artimą lietuvių bičiulį. Jau prieš dešimtmetį kardinolas parodė išskirtinį dėmesį Lietuvai, švenčiant Švenčiausiosios Mergelės Marijos apsireiškimo Šiluvoje 400 metų jubiliejų. Kardinolui vyskupas įteikė tik ką išleistą knygą anglų kalba bei palaimintojo Teofiliaus Beatifikacijos medalį, padėkojo už dėmesį lietuvių sielovadai Toronto arkivyskupijoje.

Spalio 6 dieną vyskupas dalyvavo Londono (Ontario provincija) Kanados lietuvių bendruomenės 70 metų ir Londono Šiluvos Dievo Motinos parapijos 55 metų įsikūrimo jubiliejaus šventime. Delhi (Ontario provincija) lietuvių šv. Kazimiero parapijai spalio 13 dieną minint įsikūrimo 60 metų jubiliejų, vyskupas aukojo šv. Mišias, pagerbė šioje bažnyčioje esančią palaimintojo Teofiliaus relikviją. Mišių ir šventės metu giedojo vaikų choras „Gintarėliai“. Po šv. Mišių ir bendros nuotraukos šalia šv. Kazimiero bažnyčios, parapijos salėje vyskupas pasveikino parapijiečius su jubiliejumi, prisiminė tuos, kurie parapiją kūrė ir ja rūpinosi. Padėkojo parapijos klebonui prelatui Jonui Staškevičiui už šiandienį rūpinimąsi parapija, pakvietimą dalyvauti šventėje. Ta pačia proga, vyskupas padėkojo knygos vertėjui kunigui Vytui Staškevičiui, mecenatui Henry Švažas, prelatui Jonui Staškevičiui, Reginai Choromanskis ir Garbės konsului Arūnui Staškevičiui už atliktą didelį knygos vertimo ir leidybos darbą, kiekvienam atminimui įteikė neseniai palaimintuoju pripažinto Mykolo Giedraičio paveikslą.

Taip pat palaimintojo Teofiliaus Beatifikacijos medaliais apdovanojo Valentiną Baliūnas, Aldoną Valaškevičius, Teresę ir Praną Pargauskus, Kęstutį Poškų ir Laisvį Petrą Sargautį, padėkojo už jų aktyvų dalyvavimą parapijų, bendruomenių  veikloje, skiriamą dėmesį palaimintajam Teofiliui.

Viešnagės metu vyskupas taip pat aukojo šv. Mišias Mississaugos Lietuvos kankinių parapijoje Anapilyje ir Kristaus Prisikėlimo parapijoje Toronte.

Scroll to Top