Romoje antradienį Naujųjų laikų kankinių šventovei perduota palaimintojo kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija. Šia proga penki Lietuvos vyskupai, palydimi piligrimų iš visų Lietuvos vyskupijų, aukojo šv. Mišias Naujųjų laikų kankinių šventovėje, šv. Baltramiejaus bazilikoje Tibro saloje. Relikvijų įteikimo apeigose dalyvavo Naujųjų laikų kankinių šventovės atstovai ir Šventojo Sosto Šventųjų skelbimo bei Kulto ir Sakramentų kongregacijų pareigūnai. Mišias koncelebravo arkivyskupai Gintaras Grušas, Lionginas Virbalas, Sigitas Tamkevičius, vyskupai Jonas Ivanauskas ir Eugenijus Bartulis.

Kaišiadorių vyskupas arkivyskupas pal. Teofilius Matulionis yra pirmas Naujųjų laikų kankinių šventovėje Tibro saloje  pagerbtas Lietuvos Bažnyčios kankinys. Šventovei perduota jo relikvija bus saugoma vienoje šv. Baltramiejaus bazilikos koplyčių. Šventųjų skelbimo kongregacijai pripažinus arkivyskupą Teofilių Matulionį kankiniu, popiežius Pranciškus jį paskelbė palaimintuoju. Beatifikacijos Mišioms Vilniuje 2017 birželio 25 dieną vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Angelo Amato.

Naujųjų laikų kankinių šventovė

Naujųjų kankinių šventovė šv. Apaštalo Baltramiejaus bazilikoje Tibro upės saloje artimai susijusi su ją įsteigusiu Romos vyskupu, šv. popiežiumi Jonu Pauliumi II. Šv. Jonas Paulius II 1993 metais paskyrė apaštalo ir kankinio šv. Baltramiejaus baziliką vyskupijoje sėkmingai veikiančiai bažnytinei Šventojo Egidijaus bendruomenei. Ruošiantis Didžiajam 2000 metų krikščionybės jubiliejui, popiežius įsteigė Komisiją naujųjų laikų kankinių liudijimui tirti. Komisijos posėdžiai vykdavo Šv. Baltramiejaus bazilikos patalpose, per palyginti trumpą laiką buvo sukaupta labai daug liudijimų – iš viso per dvylika tūkstančių dokumentų apie XX ir XXI amžių kankinius ir liudytojus, katalikus, ortodoksus ir kitų konfesijų krikščionis. Pagal šią medžiagą buvo sudarytas Naujų laikų kankinių sąrašas. Komisija gavo ir Lietuvos Vyskupų konferencijos parengtą dosje apie 114 lietuvių tikėjimo liudytojų ir kankinių, gyvybės kaina paliudijusių ištikimybę Evangelijai, įskaitant arkivysk. T. Matulionį.

Vienas iš svarbesnių Didžiojo krikščionybės jubiliejaus renginių buvo ekumeninis XX amžiaus kankinių minėjimas 2000 metų gegužės 7 d. Jis buvo rengtas remiantis komisijos sukauptais liudijimais ir naujų kankinių martirologu. Popiežiaus Jono Pauliaus II vadovautas naujųjų laikų kankinių minėjimas surengtas prie Koliziejaus, Romos pirmųjų amžių krikščionių kankinystės vietoje. Jonas Pauliaus II tąsyk be kita ko pastebėjo, jog „kankinių ekumenizmas yra labiausiai įtikinantis, nurodantis XXI amžiaus krikščionių vienybės kelią“. Pasibaigus jubiliejui šv. Jonas Paulius II išreiškė norą Romoje įrengti memorialą – nuolatinę naujųjų laikų kankinių atminimo vietą. Šiam tikslui parinkta šv. Baltramiejaus bazilika Tibro upės saloje.

Naujųjų kankinių šventovė inauguruota 2002 metais. Virš didžiojo altoriaus iškelta XX amžiaus tikėjimo liudytojų ikona. Šešiose koplyčiose sukaupta XX ir XXI amžiaus tikėjimo liudytojų ir kankinių iš viso pasaulio relikvijos, liudijimai. Koplyčios nuolat papildomos naujų kankinių relikvijomis. Dauguma relikvijų yra palaimintiesiems ir šventiesiems priklausę įvairūs asmeniniai daiktai. Koplyčiose minimos komunistinių ir nacistinių režimų aukos, nužudytieji Amerikoje, Azijoje ir Okeanijoje, Ispanijoje ir Meksikoje bei Afrikos žemyne.

Kankinių memoriale Šv. Baltramiejaus bazilikoje lankėsi abu šv. Jono Pauliaus II įpėdiniai Romoje. Popiežius Pranciškus 2017 metais, panašiai kaip Benediktas XVI 2008 metais, naujųjų laikų liudytojus ir kankinius pagerbė uždedami žvakes visose kankiniams skirtose bazilikos koplyčiose.

Šv. Baltramiejaus bazilikos istorija – tūkstantmetė, o dabartinė šventovė iškilusi prie antikos laikus menančios pagoniškos Eskulapo šventovės Tibro saloje. Imperatorius Otonas III bažnyčią Tibro saloje pastatydino 998 metais dviejų kankinių žemiškiems palaikams saugoti: šv. Baltramiejaus, vieno iš dvylikos Jėzaus apaštalų, ir prieš metus, 997 metais, Prūsijos baltų nukankintam vyskupui Vaitiekui Adalbertui, buvusiam Prahos ganytojui, krikščionybės Lenkijoje pradininkui. Kankinio vyskupo Vaitiekaus Adalberto kanonizavimo proga popiežius Silvestras II įsteigė pirmąjį Lenkijos Bažnyčios sostą, Gniezno vyskupiją.

Šv. Apaštalo Baltramiejaus palaikai saugomi bazilikos didžiajame altoriuje, šv. Vaitiekaus Adalberto relikvija – gretimoje koplyčioje. Bazilikoje priešais didįjį altorių tarsi ne vietoje esantis šulinys, manoma, siekia antikos Romos laikus. Čia ateidavę piligrimai pasisemti gydančio vandens. Romos pirmųjų ir vėlesnių laikų krikščionys šios tradicijos neatsisakė, šulinio nepašalino, o naujai įprasmino pagal Evangeliją. Ant šulinio iškaltas Jėzaus atvaizdas, tarsi kviečiantis Evangelisto šv. Jono žodžiais: „Paskutinę, iškilmingiausiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ten ir šaukė: „Jei kas trokšta, teateina pas mane ir tegu geria. Kas mane tiki, – kaip Raštas sako, – iš jo vidaus plūs gyvojo vandens srovės“.

Naujų kankinių šventovę administruoja šv. Egidijaus bendruomenė. Šv. Baltramiejaus Mažosios bazilikos rektorius yra kun. Angelo Romano. Mažoji bazilika taip pat yra Čikagos arkivyskupo (JAV), kardinolo Blase’o Josepho Cupichiaus titulinė parapija Romoje. Šv. Baltramiejaus Mažojoje bazilikoje liturgija švenčiama taip pat ir Rytų katalikų apeigomis.

Scroll to Top