2021 m. lapkričio 25 d. Kaišiadorių kultūros centre buvo pristatytas naujas leidinys: „Kaišiadorių vyskupija kurijos archyvo nuotraukose iki 1942 m.“ (I dalis).

Leidėjas – Kaišiadorių vyskupijos kurija, sudarytojai – kun. Gediminas Tamošiūnas ir Artūras Zeleniakas. Leidinio apimtis – 527 psl., publikuojama daugiau nei 400 nuotraukų ir dokumentų, sukauptų kurijos archyve, paminėti apie 600 asmenų. Istorinė apimtis – tarpukario Kaišiadorių vyskupija, pirmojo Kaišiadorių vyskupijos ganytojo vyskupo Juozapo Kuktos laikotarpis. Leidinyje atspindėti visi svarbiausi to meto vyskupijos gyvenimo įvykiai – administravimas, parapijų ir organizacijų veikla, galiausiai pirmieji okupacijos metai, paženklinti net kankinystėmis, emigracija.

 

Nors yra gausu išleistų fotografijų albumų iš muziejų rinkinių ar privačių kolekcijų, šiame leidinyje yra galimybė prisiliesti prie labai turtingo ir įdomaus tarpukario bažnytinio gyvenimo. Leidinio vertę padidina dar ir tai, jog dauguma asmenybių ir vietovių, užfiksuotų nuotraukose, yra identifikuotos – vardai, veidai ir gyvenimai tų, kurie kūrė XX a. pradžios visuomeninį ir bažnytinį gyvenimą. Verta pastebėti ir tai, kad Kaišiadorių vyskupijos kurijos archyvas išgyveno ne vieną sukrėtimą. Sovietų okupacijos metais nacionalizavus kurijos pastatą, archyvas neturėjo tinkamos sau vietos. Dalis bylų keliavo į Kauną, vėliau į Vievį, iš kur buvo valdoma Kaišiadorių vyskupija. Ir tik atkūrus nepriklausomybę archyvas pamažu grįžo į savo vietą, o pastaraisiais metais buvo susistemintas, papildytas nuotraukų rinkiniais.

Pažvelkime į patį leidinį, jo struktūrą.

Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad savo apimtimi, o ypač nemažu formatu, ši knyga rikiuojasi į albumų – meno kūrinių reprodukcijų ar teminių nuotraukų rinkinių – eilę. Tačiau, sklaidantis šio leidinio lapus kviečiamas nelikti vien žiūrėtoju. Nuotraukos čia – tarsi langai ar durys, kviečiantys pažvelgti arba net ir įžengti būtent į tą laiką, į tuos įvykius. Nuotraukų metrikos – kruopštaus abiejų sudarytojų tiriamojo ir lyginamojo darbo rezultatas – tik pirmas laiptelis. Dokumentų faksimilės ir trumpučiai tekstai, įsiterpiantys tarp nuotraukų, kviečia žengti toliau. Įvykių pristatymai, dokumentų ištraukos, anuometinės spaudos publikacijų fragmentai, atsiminimų nuotrupos kuria gyvą ano meto Bažnyčios ir visuomenės paveikslą. Beje, įvykiai, kuriais paženklintas šis laikas, likiminės svarbos: pirmieji nepriklausomos Lietuvos žingsniai, Lietuvos Bažnytinės provincijos įsteigimas, sovietų okupacija…

Leidiniui būdingas ir savitas charakteris. Jei kas nors, imdamas šią knygą į rankas, tikėsis apibendrinimų, interpretacijų ar išvadų, tai sudarytojai jų nepateikia. Tiesiog dalinasi savo atradimais, taip kviesdami skaitytoją žengti gilyn – į laiką, į vykius, į žmones – ir pačiam padaryti išvadas. Kiekvienas leidinio puslapis, kiekviena nuotrauka ar tekstas atveria galimybę klausti, vertinti ar stebėtis, džiaugtis atradus šį tą apie savo miestelį, parapiją ar tolimą giminaitį. Leidinys gali būti pravartus ir kraštotyrininkams ar muziejams, ieškantiems savo vietovės istorijos, senovės vaizdų rekonstrukcijos.

Knyga dedikuota artėjančiam Kaišiadorių vyskupijos 100-mečiui. Ir ne vien formos, bet ir turinio atžvilgiu. Būtent tokia yra daugiaamžė Bažnyčios patirtis, pastaruoju metu ypač akcentuojama popiežiaus Pranciškaus: kad neprarastum entuziazmo nelengvoje dabartyje ir pajėgtum teisingai žengti į ateitį, turi kaskart grįžti prie šaknų ir ten ieškoti įkvėpimo…

Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, tarsi pratęsdamas popiežiaus mintį, leidinio anotacijoje rašo: knygoje gausu tikėjimo žmonių veiklos, pasiaukojimo, netgi kankinysčių, kurios susipina su Evangelijos mokymu, kaip palyginime apie tą į žemę kritusį ir apmirusį „grūdą“, iš kurio išaugo nauja gyvybė, […] atspindėti atsikuriančios Lietuvos istorijos įvykiai, kurių sūkuryje dalyvauja ir Bažnyčios žmonės, dargi stovintys pirmose gretose, […] taip norėta atminti šią garbingą praeitį, tą įdirbį, kuriuo ir šiandien naudojamės – tiek Bažnyčios, tiek Tėvynės žmonės, ir pasimokyti, kaip dėmesingai ir kokiomis priemonėmis kuriamos vertybės, išliekančios ateičiai.


Kun. Marius Talutis, leidinio kūrybinis bendradarbis.

Leidinį galima įsigyti Kaišiadorių vyskupijos kurijoje ir Kaišiadorių turizmo informacijos centre.

 

Scroll to Top