Jūsų Eminencija, Šventojo Tėvo atstove,

Ekscelencija Apaštalinis Nuncijau,

Brangūs broliai vyskupai,

Kunigai,

Pašvęstojo gyvenimo institutų nariai,

Civilinės valdžios atstovai

Brangūs broliai ir seserys!


Kaišiadorių vyskupijos kunigų, pašvęstojo gyvenimo institutų narių ir visų tikinčiųjų vardu sveikinu Jus atvykusius į Kaišiadorių katedrą, į būsimojo palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio katedrą! Jūsų Eminencija! Su atvira širdimi ir dideliu džiaugsmu sveikiname Jus! Labai Jūsų laukėme!

Atstovaudamas Šv. Tėvą Popiežių Pranciškų, Jūs rytoj mūsų vyskupą Teofilių, kankinį, paskelbsite Palaimintuoju. Tikrą Dievo žmogų, ganytoją Kristaus pavyzdžiu, Bažnyčios Lietuvoje išsaugotoją, pasitikintį Dievo Apvaizda ir ištikimą Dievo valiai Bažnyčios sūnų.

Tai be galo reikšmingas, istorinis įvykis ne tik mūsų vyskupijai, bet ir visai Bažnyčiai Lietuvoje, visai Lietuvai! Beatifikacijos iškilmės mūsų Tėvynėje vyks pirmą kartą. Iškilmėse taip pat dalyvaus piligrimai iš kaimyninių šalių – Latvijos, Rusijos, Lenkijos, Baltarusijos, kur tikintiesiems vyskupas Teofilius tarnavo Kristaus Gerojo Ganytojo pavyzdžiu.

Šiam įvykiui Lietuvoje rengėmes visi: siekėme atnaujinti gyvenimą evangelija, daugiau melstis, pasitikėti Dievu, artimo meilės darbais nutiesti Kristui kelią į vargstančių žmonių gyvenimą, labiau pažinti Garbingąjį Dievo tarną Teofilių ir iš jo mokytis. Viso pasirengimo metu jautėme nuolatinę vyskupo Teofiliaus globą. Visose vyskupijopse vyko aktyvus pasirengimas.

Šia proga noriu padėkoti broliams vyskupams ir kunigams, seserims vienuolės, aktyviems parapijiečiams, visiems savanoriams, įvairių sričių specialistams, darbininkams, civilinės valdžios vadovams, Lietuvos ir užsienio žiniasklaidai už parodytą dėmesį Teofiliaus Matulionio asmeniui ir atliktus darbus rengiantis Beatifikacijai.

Išskirtinai noriu, Eminencija, padėkoti Jums už parodytą dėmesį Teofiliaus Matulionio bylai. Tai jautėme per viso proceso Romoje eigą. Susitikimų metu Jūs skirdavote mums ne 15 formalių minučių, bet valandą ir daugiau, kad kuo sėkmingiau vyktų bylos eiga. Ačiū už Jūsų nuoširdumą ir geranoriškumą, didelę kompetenciją ir tėvišką gerumą.

Jūsų asmenyje taip pat noriu padėkoti visiems Jūsų Šventųjų skelbimo kongregacijos bendradarbiams, visų pirma bylos Relatoriui tėvui Zdzisław Józef Kijas OFM Con., mūsų tarpe esančiam Kongregacijos Sekretoriui tėvui Boguslaw Turek C.S.M.A. bylos Postuliatoriui kunigui Mindaugui Saboniui ir visiems bendradarbiams.

Praėjęs XX a. Lietuvos Bažnyčią yra paženklinęs daugybės kankinių kančia ir krauju. Jie kentėjo ir mirė brangindami tikėjimą į Kristų, ištikimybę Bažnyčiai, žmogaus asmens orumą, prigimtinę teisę gyventi laisvėje, bendražmogiškas ir krikščioniškas vertybes, Tėvynės laisvę. Jų tarpe vyskupai ir kunigai, pasauliečiai vyrai ir moterys, vienuoliai ir vienuolės. Daugybė jų mirė toli nuo Tėvynės, Uralo ar Sibiro platybėse.

Didžiojo krikščionybės Jubiliejaus proga, drauge su 30 tūkstančių naujų tikėjimo kankinių pasaulyje ir 114 kankinių Lietuvoje įrašyta į XX amžiaus Bažnyčios martyrologiją (kankinių sąrašą) Popiežiaus Jono Pauliaus II iškilmingai paskelbtą Koliziejuje. Jų tarpe Dievo tarnai: arkivyskupas Mečislovas Reinys, vyskupas Vincentas Borisevičius, kunigas Alfonsas Lipniūnas, Adelė Dirsytė, Elena Springevičiūtė ir daugybė kitų.

Jūsų Eminencija,

Rytoj, atstovaudamas Popiežių Pranciškų, Lietuvos sostinėje Vilniuje, Katedros aikštėje, dalyvaujant daugybei vyskupų, kunigų, pašvęstojo gyvenimo narių, tikinčiųjų iš Lietuvos ir užsienio, Jūs Palaimintuoju paskelbsite Teofilių Matulionį, vyskupą ir kankinį. Tai labai reikšmingas įvykis ir dižiulė šventė mums visiems, taip pat Visuotinei Kristaus Bažnyčiai. Tai didelė Dievo dovana ir sustiprinimas, kad mes, įvairių šiandienos iššūkų akivaizdoje, arkivyskupo Teofiliaus ir kitų kankinių pavyzdžiu visuomet liktume ištikimi Kristui ir Bažnyčiai.


Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas

Kaišiadorys, 2017 m. birželio mėn. 24 d.

Scroll to Top