KAIŠIADORIŲ VYSKUPIJOS KUNIGAMS IR VISIEMS TIKINTIESIEMS

Kvietimas dėkoti Dievui ir drauge švęsti Mykolo Giedraičio paskelbimo Palaimintuoju padėkos Liturgiją

Mieli broliai kunigai, brangūs broliai ir seserys,

Su džiaugsmu sutikome žinią, kai 2018 m. lapkričio mėnesį Popiežius Pranciškus pripažino mūsų tautiečio Garbingojo Dievo tarno Mykolo Giedraičio šventumo garsą nuo neatmenamų laikų ir paskelbė Palaimintuoju. Tai džiugi žinia Lietuvai ir Lenkijai. Taip pat didelis džiaugsmas mūsų vyskupijai, kadangi Mykolas Giedraitis gimė dabartinės Kaišiadorių vyskupijos teritorijoje, Giedraičiuose arba Videniškiuose, apie 1420 metus, Lietuvos didikų šeimoje. Turėdamas apie 40 metų įstojo į Atgailos kanauninkų vienuolyną Bistryčioje, o vėliau išvyko į Krokuvą. Kaip vienuolis apsigyvenęs prie šv. Morkaus bažnyčios ėjo zakristijono pareigas. Pasižymėjo išskirtiniu pamaldumu į Nukryžiuotąjį Jėzų, paprastu ir nuolankiu gyvenimu. Buvo prieinamas visiems žmonėms, kurie dažnai kreipdavosi prašydami maldos, ieškodami patarimo. Mirė 1485 metų gegužės 4 dieną Krokuvoje. Buvo palaidotas šv. Morkaus bažnyčioje šalia altoriaus. Po mirties tikintieji per jo užtarimą iš Dievo patyrė daug malonių.

Palaimintasis Mykolas – pirmasis lietuvis šventasis po Lietuvos krikšto 1387 metais. Apie jį, daug vėliau, šv. Jonas Paulius II rašys: „Kristaus kančios, apreiškusios Dievo meilę žmonijai, kontempliavimas Mykolo gyvenime sužadino meilę, kurią jis be paliovos liudijo. Šiandien […] prisimename šį „mažuose dalykuose ištikimą“ (Mt 25, 21) vyrą, kuris mūsų akyse iškyla visu ryškumu. Bažnyčia jį pagerbia ir meldžiasi prie jo relikvijų, prašydama gailestingąjį Dievą, kad mūsų kartos žmonės galėtų jo gyvenimo pavyzdžiu atrasti tikėjimo šviesą, vilties stiprybę ir meilės uolumą“…

Broliai ir seserys,

Įvertindamas šio įvykio svarbą noriu Jus pakviesti gausiai dalyvauti paskelbimo palaimintuoju padėkos iškilmėje, kuri, Lietuvos vyskupams nutarus, vyks šių metų birželio 22 d. Kaišiadorių vyskupijoje, Videniškių šv. Lauryno parapijos bažnyčioje, Molėtų rajone.

Iškilmėje dalyvaus Lietuvos vyskupai, taip pat vyskupai iš Lenkijos, Baltarusijos, Latvijos, svečiai kitų šalių. Palaimintojo relikvija bus išstatyta pastoviam pagerbimui jo garbei skirtoje koplyčioje, altoriuje, Videniškių parapijos bažnyčioje.

Iškilmės programa skelbiama kiekvienoje vyskupijos parapijoje, taip pat Kaišiadorių vyskupijos internetinėje svetainėje. Vykstančius į šventę, savo patogumui, prašytume turėti kėdutes ir lietpaltį. Pamaldose dalyvaujantiems bus parengta šv. Mišių liturgijos maldų ir giesmių knyga. Po iškilmingų pamaldų – visus kviečiu agapei ir šventiniam koncertui, kurie vyks šalia bažnyčios.

Dalyvaukime ir drauge melskimės dėkodami gerajam Dievui už naująjį mūsų tautos Palaimintąjį.

Kaišiadorių vyskupas † Jonas IVANAUSKAS
Kaišiadorys, 2019 m.
 
Scroll to Top