Vasario 5 dieną Kaišiadorių vyskupijos kurija išplatino vyskupo Juozapo Matulaičio laišką “Dėl Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kanonizacijos bylos”. Jame rašoma, jog 1989 m. pabaigoje Kaišiadorių vyskupijos kurija gavo dabar jau mirusio prelato Stanislovo Kiškio pareiškimą, kuriuo prašoma imtis veiksmų, kad 1962 m. miręs arkivyskupas būtų pripažintas palaimintuoju. 1990 m. pradžioje šis pareiškimas buvo apsvarstytas Bažnyčios nustatyta tvarka ir, suderinus su Šventųjų skelbimo kongregacija, sudarytas specialus vietinis tribunolas žinioms apie arkivyskupą T. Matulionį surinkti. Tada prasidėjo liudininkų apklausa, arkivyskupo rašytų tekstų paieška ir atsiliepimų apie jį rinkimas.

Pasak šio tribunolo teisės gynėjo kanauninko Jono Mintaučkio, surinkti keturi tomai įvairių dokumentų. Pirmajame tome sukaupta 114 dekretų, aktų ir kitokių dokumentų lapų. Antrąjį tomą sudaro 170 arkivyskupo T. Matulionio laiškų, raštų, pastoracinių laiškų bei aplinkraščių kunigams lapų. Trečiajame tome, kurį sudaro 98 lapai, surinkti arkivyskupą pažinojusių žmonių atsiliepimai ir liudijimai. Ketvirtajame tome  sukaupti arkivyskupo kalinimo bylų dokumentai. Iš pradžių darbas vyko sparčiai, bet vėliau dėl įvairių aplinkybių jis sulėtėjo. Dėl to specialusis tribunolas nutarė darbą užbaigti. “Belieka visus specialaus vietinio tribunolo dokumentus išversti į italų ar kurią nors kitą kalbą ir rengtis perduoti į Vatikaną”, – sakoma vyskupo laiške.

Knygų apie arkivyskupą T. Matulionį išleista ne tik lietuvių kalba. Kun. Prano Gaidos knyga “Nemarus mirtingasis” išversta į vokiečių ir ispanų kalbas, rengiamasi išversti ją ir į anglų kalbą. Kaišiadorių vyskupijos vadovybės iniciatyva 1990 m. išleista 10 tūkst. lankstukų. Praėjusiais metais pasirodė prel. Stanislovo Kiškio biografinė knyga “Arkivyskupas Teofilius Matulionis”, kurijos archyvo patalpose kuriamas arkivyskupo memorialinis muziejus, jo vardu pavadinta ateitininkų kuopa. Kasmet rugpjūčio 20-ąją,  arkivysk. T. Matulionio mirties dieną, kaišiadoriečiai meldžiasi už savo buvusį ganytoją, lanko jo kapą katedros kriptoje.

„Bažnyčios žinios“ [1997 Nr. 4]
Scroll to Top