Jau mažiau kaip trys savaitės iki arkivyskupo Teofiliaus Matulionio beatifikacijos. Turėsime antrą naujųjų laikų Bažnyčios palaimintąjį. Pirmą kartą beatifikacijos iškilmės vyks Lietuvoje, Vilniuje, Katedros aikštėje. Pasirengimai šiam įvykiui jau eina į pabaigą.

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas:

Taip. Jau einame į pabaigą. Laukiame nemažai svečių iš užsienio. Beatifikacijai vadovaus kardinolas Amato iš Vatikano, Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas. Laukiame svečių iš įvairių Europos šalių, kardinolų, vyskupų. Tarp dalyvių bus ir Lietuvos jaunimo dienose dalyvausianti jaunimas. Labai laukiame tikinčiųjų iš visų Lietuvos vyskupijų. Visus kviečiame labai gausiai dalyvauti. Tai bus ne tik didžiausias šių metų įvykis, bet ir istorinis įvykis Lietuvoje. Pirmą kartą Lietuvos žemėje bus paskelbtas palaimintasis. Turėsime nepaprastą galimybę būti šio istorinio įvykio liudytojais. Žmonės galės tiek prieš beatifikaciją ateiti pasimelsti, nes išvakarėse į Vilniaus katedrą bus atvežtas sarkofagas su palaimintojo palaikais. Taip pat po ceremonijos iki ryto tikintieji turės progą prieiti prie sarkofago, prisiliesti, prašyti užtarimo. Mes dažnai prašome šventųjų užtarimo. Arkivyskupas Matulionis yra vienas iš mūsų, vienas iš mūsų tautiečių. Galėsime į jį kreiptis, prašyti jo globos mūsų poreikiams.

Buvo paskelbtas registracijos vajus. Ar jau žinoma, kokio iškilmių dalyvių skaičiaus galima tikėtis?

Iš viso laukiame nuo 30 iki 50 tūkstančių. Didesnis skaičius tų, kurie registruojasi, atvyks iš toliau. Bet mes laukiame, kad nemaža dalis bus patys vilniečiai. Iš Vilniaus nebus keliaujama autobusais, tad ir nesiregistruojama… Manome, kad vilniečiai sudarys didesnę dalį dalyvių, nes jiems juk bus lengviausia atvykti. Tikimės, raginame visus vilniečius ypatingai gausiai dalyvauti šioje jiems lengvai pasiekiamoje, ypatingoje šventėje. Iš kitų vyskupijų žmonės jau yra užsirašę atvykti autobusais; iš Klaipėdos organizuojamas specialus traukinys. Laukiame gražaus skaičiaus…

Arkivyskupas Teofilius Matulionis, prieš tapdamas vyskupu Lietuvoje, daug metų ir kaip vyskupas, ir anksčiau kaip kunigas tarnavo Rusijos, taip pat dabartinės Baltarusijos, Latvijos katalikams. Iš šių šalių irgi numatomos nemažos grupės…

Jau yra užsiregistravusios piligrimų grupės iš Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Lenkijos. Laukiame dalyvių taip pat ir iš tų šalių, kuriose palaimintasis lankėsi. Jis lankėsi Amerikoje, lankė išeivijos lietuvių kolonijas. Iš ten žmonės irgi rengiasi atvykti dalyvauti šioje iškilmėje. Jie gausiai dalyvavo kai Romoje buvo skelbiamas palaimintuoju Jurgis Matulaitis. Dabar jie atvažiuos į Vilnių dalyvauti Teofiliaus Matulionio skelbimo palaimintuoju iškilmėse.

Beatifikacija susieta su Lietuvos jaunimo dienomis. Šiandien, ačiū Dievui, gyvename kitokiais laikais negu teko gyventi naujajam palaimintajam. Kiek jo pavyzdys aktualus dabartiniam Lietuvos jaunuoliui?

Manau, kad jis labai aktualus šiomis dienomis. Jaunimas labai ieško pavyzdžių. Jaunimas natūraliai turi radikalumo. Tą radikalumą labai aiškiai matome ir arkivyskupo Teofiliaus gyvenime. Lietuvos jaunimo dienoms yra parinkti du globėjai – Edita Stein (šv. Kryžiaus Teresė Benedikta) ir arkivyskupas Teofilius. Jų dviejų paliktas ištvermės išbandymuose pavyzdys, sunkumuose, kalba jaunimui, kuris ieško tikro tikėjimo pavyzdžio. Matome, kad jaunimas bando atsiliepti į tokį galingą pavyzdį. Arkivyskupo Teofiliaus istorija visus žavi. Ne paskutinė priežastis ko gero yra ta, kad jam iš pradžių nesisekė. Jis norėjo stoti į seminariją, bet neišlaikė gimnazijos egzamino. Neįstojo į Vilniaus seminariją, bet galiausiai buvo priimtas į Petrapilio Dvasinę akademiją. Jis nugalėjo sunkumus ir apsisprendė sekti Kristų, nešti kryžių ten, kur Viešpats jį ves. Tokiu būdu jis tapo labai patrauklus jaunimui.

Arkivyskupo Matulionio skelbimas palaimintuoju tai primoji beatifikacija Lietuvos teritorijoje. Tačiau žinome, kad Lietuvos vyskupijose yra pradėta ir daugiau šventųjų skelbimo bylų. Kokia tų bylų situacija?

Manau, kad tai paskatinimas mums žengti toliau. Tas procesas reikalauja nemažai darbo. Įvairios vyskupijos, kaip ir Vilniaus arkivyskupija, turi savo kandidatus į palaimintuosius, į šventuosius. Toliau dirbsime. Manau, kad dabartinė beatifikacija yra geras akstinas. Yra ir kitas aspektas. Jau turime tiek Matulionį, tiek ir Matulaitį, kurie dabar laukia paskelbimo šventaisiais. Tam reikia ir stebuklų, o stebuklams reikia maldos. Manau, kad tai akstinas mums melstis, kreiptis į palaimintuosius, prašyti jų užtarimo, prašyti stebuklų. Nepamirškime, kad jie mus užtaria danguje, kad galime į juos kreiptis su savo sunkumais, savo kasdieniais išbandymais, ir turėti gyvą bendrystę su šventaisiais Danguje.

Scroll to Top